Studentská vědecká a odborná činnost v didaktice matematiky
(SVOČ DM), předchozí ročníky
Aktualizováno dne 28.11.2010
Celostátní setkání studentů, kteří se věnují didaktice matemtiky a od roku 2006 také didaktice informatiky a informační výchovy na různých fakultách a vysokých školách v České a Slovenské republice Organizátor: MPS/SUMA JČMF ve spolupráci se SMS JSMF

SVOČ 2010

Anotace prací prezentovaných na SVOČ 2010
Výsledky soutěžní přehlídky SVOČ 2010

Fotoalbum SVOČ 2010
 

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují devátý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky a informační výchovy.

Propozice:

 1. Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) bakalářského nebo magisterského studiakterékoliv fakulty, resp. vysoké školy v ČR a SR.
 2. Soutěž se uskuteční ve formě česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2010, kterou ve dnech 4.–5.6.2010 v Kostelci n. Černými lesy uspořádá Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se SUMA  JČMF a SMS JSMF. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny.
 3. V roce 2010 je SVOČ vyhlášena v těchto soutěžních kategoriích:
  K1      Seminární práce
  K2      Bakalářské práce z didaktiky matematiky (K2a MŠ a 1. stupeň ZŠ, K2b 2. a 3. stupeň)
  K3      Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (K3a MŠ a 1. stupeň ZŠ, K3b 2. a 3. stupeň)
  K4      Diplomové práce v kombinovaném studiu
  K5      Práce z didaktiky informatiky a informační výchovy (K5a bakalářské práce, K5b diplomové práce)

Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může vyslat do každé kategorie nejvýše 3 práce. Fakulty mohou výběr prací zajistit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací závisí na jednotlivých fakultách. Řídící výbor může omezit celkový počet přijatých prací podle objemu finančních prostředků. Některá (nebo obě) z dvojic kategorií 2a, 2b; 3a, 3b nebo K5a, K5b mohou být v případě malého počtu přihlášených prací spojeny do jedné kategorie. Toto rozhodnutí je v pravomoci Řídícího výboru SVOČ.

V případě nedostatku finančních prostředků si SUMA JČMF a SMS JSMF vyhrazuje právo na uspořádání soutěže v omezené formě. Minimální variantou je internetová přehlídka s jednou prací z každé fakulty, která se do soutěže přihlásí.

 1. Fakulty přihlásí studenty do celostátní konference nejpozději do 30.4.2010 na níže uvedenou adresu Řídícího výboru. K tomuto datu je třeba zaslat:

  (a) Seznam přihlášených prací, který musí obsahovat
  i.        název práce
  ii.      jméno autora/jména autorů
  iii.    datum narození autora/data narození autorů
  iv.    obor studia autora/obory studia autorů
  v.      jméno vedoucího práce (v případě, že práce má vedoucího)
  vi.    plný název a adresu fakulty
  vii. kontakt na autora (nejlépe poštovní adresu i e-mail)
  viii.kategorii, do níž je práce přihlášena.

  Tento seznam je možno poslat elektronicky.

  (b) Jeden exemplář každé soutěžní práce v předepsané formě (viz následující odstavec) s přiloženou elektronickou verzí.

  (c) Posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty, která práci přihlašuje. 
 2. Práce může být napsána v češtině nebo slovenštině, případně angličtině, němčině, francouzštině nebo ruštině.

K práci musí být přiložen abstrakt (v rozsahu maximálně 15 řádků) ve dvou jazycích, z nichž jedním je jazyk práce a druhým čeština/slovenština u prací předkládaných v cizím jazyce, jeden světový jazyk u prací předkládaných v češtině/slovenštině. V abstraktu musí být mimo jiné přesně vymezen vlastní přínos autora.

Titulní strana soutěžní práce musí jasně vyjadřovat, že se jedná o práci podanou do soutěže SVOČ 2010. Práce musí být vhodně svázána, např. kroužkovou vazbou. V případě diplomových prací je možno titulní stranu vložit do práce jako samostatný list.

 1. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

  (a)          původnost výsledků a přínos práce,

  (b)         zařazení práce do domácího, případně světového kontextu,

  (c)          celkové zpracování práce,

  (d)         přednes referátu o práci na celostátní studentské konferenci.

SUMA JČMF a SMS JSMF ustanovily pro SVOČ 2010 Řídící výbor (dále ŘV) v tomto složení: 

 • PhDr. Jana Cachová, PhD, KM PdF Univerzita Hradec Kralové
 • Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., KM PdF UMB Banská Bystrica
 • Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc., UMV PF UPJŠ Košice
 • Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., PedF Ostravské univerzity
 • Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., KMDM PedF UK Praha (předsedkyně výboru)
 • Mgr. Jiří Přibyl, KM PřF UJEP Ústí nad Labem
 • PhDr. Alena Šarounová, CSc., KDM MFF UK Praha
 • Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. KM FPV UKF Nitra
 • Doc.RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., KM PF PU Prešov
 • Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc., KAGDM FMFI UK Bratislava
 • PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., KI PF JU České Budějovice
 • Doc.PhDr. Oliver Židek, CSc., KMI PF TU Trnava

ŘV zajišťuje posouzení prací, jmenuje poroty pro jednotlivé kategorie a vyhlašuje výsledky na základě doporučení porot.

Proti rozhodnutí ŘV je možné se odvolat k SUMA JČMF nebo SMS JSMF. Jejich společné rozhodnutí v této věci je konečné.

Adresa řídícího výboru SVOČ:

Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
UK – PedF, KMDM
M.D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Tel.: 221900251
Mobil: 603578360
E-mail: jarmila.novotna@pedf.cuni.cz


Archiv SVOČ

SVOČ 2002
SVOČ 2003
SVOČ 2004
SVOČ 2005
SVOČ 2006
SVOČ 2007
SVOČ 2008
SVOČ 2009 

 

Fotoalbum SVOČ 2010 

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011