SVOČ 2013 v didaktice matematiky
Aktualizováno dne 19.9.2013

 

Výsledky soutěžní přehlídky SVOČ 2013, fotoalbum SVOČ 2013 a soutěžící práce najdete na adrese: http://trilian.ujep.cz/svoc/index.html

 

SVOČ 2013

 

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF) a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (SMS JSMF) vyhlašují dvanáctý ročník Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky.

 

Propozice:

1.      Soutěže se může zúčastnit každý student (nebo kolektiv studentů) bakalářského nebo magisterského studia kterékoli fakulty, resp. vysoké školy v ČR a SR.

2.      Soutěž se uskuteční ve formě česko-slovenské Studentské konference SVOČ 2013, kterou ve dnech 7.–8.6.2013 v Kostelci n. Černými lesy uspořádá Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se SUMA  JČMF a SMS JSMF. Odborné poroty vyberou nejlepší práce, které budou oceněny.

3.      V roce 2013 je SVOČ vyhlášena v těchto soutěžních kategoriích:

K1      Seminární práce

K2      Bakalářské práce z didaktiky matematiky (K2a MŠ a 1. stupeň ZŠ, K2b 2. a 3. stupeň)

K3      Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu (K3a MŠ a 1. stupeň ZŠ, K3b 2. a 3. stupeň)

K4      Diplomové práce v kombinovaném studiu (K4a MŠ a 1. stupeň ZŠ, K4b 2. a 3. stupeň)

K5      Práce z didaktiky matematiky a informační výchovy pro speciální pedagogiku

K6      Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV

Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může vyslat do každé kategorie nejvýše 3 práce. Fakulty mohou výběr prací zajistit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací závisí na jednotlivých fakultách. Řídící výbor může omezit celkový počet přijatých prací podle objemu finančních prostředků. Některá (nebo obě) z dvojic kategorií 2a, 2b; 3a, 3b nebo K4a, K4b mohou být v případě malého počtu přihlášených prací spojeny do jedné kategorie. Toto rozhodnutí je v pravomoci Řídícího výboru SVOČ.

V případě nedostatku finančních prostředků si SUMA JČMF a SMS JSMF vyhrazuje právo na uspořádání soutěže v omezené formě. Minimální variantou je internetová přehlídka s jednou prací z každé fakulty, která se do soutěže přihlásí.

Přihlášení prací bude probíhat online na adrese svoc.xf.cz. Její otevření bude oznámeno všem fakultám e-mailovou zprávou.

Fakulty zašlou nejpozději do 30.4.2013 na níže uvedenou e-mailovou adresu předsedkyně Řídicího výboru v elektronické verzi:

(a) Jeden exemplář každé soutěžní práce.

(b) Posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty, která práci přihlašuje.

4.      Práce může být napsána v češtině nebo slovenštině, případně angličtině, němčině, francouzštině nebo ruštině.

K práci musí být přiložen abstrakt (v rozsahu maximálně 15 řádků) ve dvou jazycích, z nichž jedním je jazyk práce a druhým čeština/slovenština u prací předkládaných v cizím jazyce, jeden světový jazyk u prací předkládaných v češtině/slovenštině.  V abstraktu musí být mimo jiné přesně vymezen vlastní přínos autora.

5.        Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:

(a)          původnost výsledků a přínos práce,

(b)         zařazení práce do domácího, případně světového kontextu,

(c)          celkové zpracování práce,

(d)         přednes referátu o práci na celostátní studentské konferenci.

 

SUMA JČMF a SMS JSMF ustanovily pro SVOČ 2013 Řídící výbor (dále ŘV) v tomto složení: 

PhDr. Jana Cachová, PhD, KM PřF  Univerzita Hradec Kralové

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., zástupce JČMF

Prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., KM PdF UMB Banská Bystrica

Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc., UMV PF UPJŠ Košice

RNDr. Antonín Jančařík, PhD., KMDM PedF UK Praha

RNDr. Ingrid Nagyová, PhD., PedF Ostravské univerzity

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., KMDM PedF UK Praha (předsedkyně výboru)

Mgr. Jiří Přibyl, KM PřF UJEP Ústí nad Labem

RNDr. Jarmila Robová, CSc., KDM MFF UK Praha

Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. KM FPV UKF Nitra

Doc.RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., KM PF PU Prešov

PaedDr. Maria Slavíčková, PhD., KAGDM FMFI UK Bratislava

Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., zástupce JSMF

Doc. PhDr. Oliver Židek, CSc., KMI PF TU Trnava

ŘV zajišťuje posouzení prací, jmenuje poroty pro jednotlivé kategorie a vyhlašuje výsledky na základě doporučení porot.

Proti rozhodnutí ŘV je možné se odvolat k SUMA JČMF nebo SMS JSMF. Jejich společné rozhodnutí v této věci je konečné.

 

Adresa řídícího výboru SVOČ

UK – PedF, KMDM

M.D. Rettigové 4

116 39 Praha 1

Tel.: +420 221900251

Mobil: +420 603578360

E-mail: jarmila.novotna@pedf.cuni.cz

 

 

 

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011