Navazující magisterské studium
Aktualizováno dne 24.2.2014

Navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ a SŠ - matematika

Cílem magisterského studia Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi učitele matematiky na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol. Studijní obor respektuje vyváženost kognitivní, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Důraz je kladen na konstruktivistické přístupy ke vzdělávání a uplatňování didaktických inovací ve vyučování matematice s přihlédnutím k současným didaktickým koncepcím. Absolventi studijního oboru budou připraveni na konstrukci školních vzdělávacích programů se zaměřením na integraci různých částí matematiky (aritmetika, algebra, geometrie, statistika, finanční matematika, atd.) a různých vzdělávacích oblastí. Absolventi studijního oboru získají dostatek vědomostí a dovedností k tomu, aby mohli ve vyučování i mimo ně diferencovaně pracovat se žáky talentovanými v matematice.

Profil absolventa magisterského studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika odpovídá „obecnému“ profilu absolventa magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy ve studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ na UK v Praze, Pedagogické fakultě.
 

 • Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních: Absolvent studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika získá potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon profese plně kvalifikovaného učitele předmětu matematika na 2. stupni základní školy, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na všech typech středních škol.
  Absolvent tohoto studijního oboru má rozsáhlé matematické, didaktické a pedagogicko-psychologické vzdělání. Je vybaven vědomostmi a dovednostmi ze základních matematických disciplín, z oblasti řešení matematických úloh na různých úrovních a z historie matematiky. Umí tvořivě aplikovat moderní didaktické metody a formy práce do vyučování matematice. Je schopen se podílet na tvorbě školních vzdělávacích programů ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace včetně interdisciplinárního propojování učiva. Je schopen identifikovat žáky s matematickým talentem a poskytnout jim kvalifikovanou pomoc. Stejně tak je schopen identifikovat žáky s poruchami učení v matematice a zajistit pro ně potřebnou pomoc. Ovládá základní výzkumné metody didaktiky matematiky a umí je aplikovat především při diagnostice žákovských chyb.
   
 • Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
  Absolvent studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika má všechny předpoklady pro to, aby přispěl k utváření matematické kultury svých žáků a aby jim ukázal matematiku jako předmět, který má konkrétní výstupy do praxe. Vzhledem ke své přípravě je schopen profesní adaptability především na podmínky různých stupňů a typů škol.
   
 • Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
  Absolvent studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro 2. stupeň základní školy, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a všechny typy středních škol.
   
 • Jeho široké matematické, společenskovědní a pedagogicko-psychologické vzdělání vytváří předpoklady pro samostatnou volbu profesní orientace. Je učitelem, který dokáže tvořivě reagovat na potřeby výuky na různých stupních a typech škol. Může se uplatnit i mimo školství, např. v mediích, úřadech a institucích, především se zaměřením na vzdělávání a na práci s talenty v matematice.
   
 • Absolvent studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Matematika může pokračovat ve svém vzdělávání v rámci doktorského studijního programu Didaktika matematiky, který je na UK v Praze, Pedagogické fakultě akreditován (viz sekce Doktorandům).
   

Aktuální informace k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium naleznete na stránkách fakulty, kde si vyhledáte Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy - matematika

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008