Doktorské studium v oboru didaktika matematiky
Aktualizováno dne 15.6.2011

 

Cíle a charakteristika studijního oboru
 
Cílem doktorského studia v oboru Didaktika matematiky je připravit kvalifikované vědecké pracovníky v tomto oboru se zaměřením na studium problémů spojených s matematickým vzděláváním na základní škole (a v odpovídajících ročnících nižšího gymnázia) a s přípravou učitelů matematiky pro tento stupeň školy. Předpokládá se, že studium vytvoří u absolventů předpoklady pro další rozvoj jejich tvůrčí práce i po ukončení studia, a to ve dvou směrech:
 • U absolventů, kteří pracují v oblasti didaktiky matematiky (na fakultách připravujících učitele matematiky a ve výzkumných ústavech, ale také např. v centrech dalšího vzdělávání učitelů), se očekává zejména pokračování ve výzkumu a vědecké práci v didaktice matematiky, rozvíjení a prohlubování již získaných výsledků i jejich uplatňování v přípravě učitelů (budoucích i učitelů působících v praxi) a v přípravě nových učebních opor.
 • U absolventů, kteří pracují jako učitelé na školách, se očekává, že vytvoří na svých školách či ve svých regionech prostředí, které se stane inspirujícím pro další učitele v regionu, povede k širší spolupráci mezi učiteli a přispěje ke kultivaci matematického vzdělávání. Očekává se, že tito absolventi budou organizovat a vést semináře z didaktiky matematiky, organizovat didaktické výzkumy, v rámci kurikulární reformy iniciovat na školách aplikace nových trendů ve vyučování matematice tak, aby se projevil podstatný vliv jejich práce na úroveň práce učitelů z jejich okolí.
Na základě předchozího předpokládáme, že zájemci o studium budou přicházet s již značně vyhraněnou představou, čemu se chtějí věnovat. To umožní přizpůsobit jejich studijní plán od počátku studia předpokladům i cílům, se kterými do studia vstupují. Studium pak bude prohlubovat odborné znalosti doktorandů a poskytovat jim hlubší poznání v rámci zvolených specializací. Struktura studijních povinností je volena tak, aby se doktorandi kromě plnění standardních povinností dostávali do přímého kontaktu s nejnovějšími poznatky didaktiky matematiky včetně metodologie výzkumu v této oblasti. Od počátku je celé studium směrováno k sepsání disertační práce jako původního díla, v němž absolvent prokáže hlubokou znalost současného stavu poznání ve vybrané oblasti, způsobilost k vědecké práci v této oblasti a schopnost svou práci dále rozvíjet.

 

Profil absolventa studijního oboru
 
Oborová rada trvale usiluje o získání grantů pro doktorandy (zatím s relativně dobrými výsledky), doktorandi mají možnost využívat také poměrně širokou síť spoluprací se zahraničními pracovišti, které se podařilo navázat (především v rámci programu Sokrates – Erasmus). To podle našeho názoru vytváří dobré zázemí pro dosažení kvalitních výstupních znalostí a dovedností absolventů doktorského studia.
 
Očekáváme, že absolvent doktorského studijního oboru Didaktika matematiky:
 • Prokazuje způsobilost k vědecké práci v oblasti odborné i osobnostní a schopnost svou práci dále rozvíjet, jeho práce vykazuje tvořivý přístup a původní výsledky, je schopen rozpoznávat reálné potřeby výzkumu, resp. aktuální nosná témata didaktiky matematiky.
 • Prokazuje hlubokou znalost současného stavu poznání ve vybrané oblasti, je schopen zařadit svou práci k současným nosným směrům výzkumu v didaktice matematiky a je schopen rozšiřovat a prohlubovat svoje bádání i v dalších oblastech v intencích potřeb výzkumu v didaktice matematiky.
 • Je schopen navrhovat, realizovat a hodnotit empirický výzkum a kvalifikovaně se rozhodnout pro typ výzkumu, který je adekvátní zkoumané problematice.
 •  Je schopen studovat odbornou literaturu ve dvou cizích jazycích, aktivně ovládá alespoň jeden cizí jazyk (přitom anglický jazyk ovládá každý absolvent alespoň pasivně s ohledem na publikace a jednací jazyk většiny významných mezinárodních konferencí).
 • Uvědomuje si potřebu a je schopen (vzhledem k dosažené úrovni orientace v oboru a jazykovým znalostem) soustavně sledovat naši i zahraniční odbornou literaturu (prokazuje to v disertační práci a dalších publikacích) a kriticky posuzovat její přínos a podnětnost pro vlastní práci.
 • Je schopen publikovat výsledky své práce. Je mu jasná struktura, kterou by měl odborný článek mít (např. podle požadavků na výzkumné zprávy PME, SEMT a zvláště článků v didaktických časopisech, jako jsou Educational Studies in Mathematics Education, Journal of Mathematics Teacher Education, ...).

Jak jsme již uvedli výše a jak vyplývá ze současného uplatnění našich absolventů (viz Přehled uplatnění absolventů), očekáváme, že absolventy doktorského studia oboru Didaktika matematiky budou i nadále odborníci v oboru didaktika matematiky, které lze rozdělit do dvou skupin podle jejich budoucího působení. Jedna část absolventů bude působit na vysokých školách (eventuálně ve výzkumných ústavech Akademie věd i dalších) a bude pokračovat ve výzkumné práci. Druhou část budou tvořit učitelé z praxe, kteří již prokázali schopnost nadprůměrné pedagogické práce a zájem o didaktický výzkum (v Itálii jsou tito učitelé označováni jako „teacher-researcher“), a další pracovníci, u nichž se předpokládá, že budou prostředníky mezi výzkumem a praxí.

 
Vstupní požadavky na uchazeče 
 
Od uchazeče o doktorské studium v oboru didaktika matematiky se očekává,  že
 • projevuje zájem a prokazatelné aktivity v oblasti didaktiky matematiky (např. vystoupení na odborném semináři, odborné publikace, vystoupení na konferenci pro učitele matematiky Dva dny s didaktikou matematiky apod.),
 • je orientován v základních odborných časopisech a monografiích vztahujících se k didaktice matematiky,
 • je schopen číst s porozuměním odbornou literaturu z didaktiky matematiky nebo psychodidaktiky v některém světovém jazyce, 
 • má představu o problematice, které se chce ve svém doktorském studiu věnovat, a je schopen ji konkretizovat v podobě rámcové osnovy,
 • má odpovídající pedagogickou praxi; pokud tomu tak není, jsou mu stanoveny individuální podmínky pro její doplnění.
 
Přijímací řízení je vedeno formou odborné rozpravy, která se týká:
 
 • tematiky předpokládaného studia; k této části rozpravy předkládá uchazeč předem písemný podklad v rozsahu do 10 stran a očekává se, že tento projekt bude obsahovat vlastní myšlenky i seznam výchozí literatury,  
 • prostudované didaktické a matematické literatury,
 • dosavadních pedagogických zkušeností uchazeče.
 
 

 Další informace o doktorském studiu najdete v sekci Doktorandům.

 

 Doporučuje se, aby uchazeč před vlastní přijímací zkouškou kontaktoval předsedkyni oborové rady a zkonzultoval své představy o práci i případném školiteli.
 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008