Semináře pro učitele
Aktualizováno dne 22.1.2015

 Katedra matematiky a didaktiky matematiky se dlouhodobě věnuje dalšímu vzdělávání učitelů a to jak formou rozšiřujícího studia, tak v rámci akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání. Kompletní seznam aktivit a podrobné informace naleznete zde.

Pracovníci katedry v čele s profesorem Hejným nabízí také semináře a kurzy zaměřené na "Hejného metodu" v rámci veřejně prospěšné společnosti H-mat. 

Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ

který se uskuteční od března do prosince 2015 vždy v sobotu od 9,00 do 15,00, v letním semestru v termínech 28.3., 18.4., 16.5., 20.6. (termíny v zimním semestru budou specifikovány) v budově PedF UK, Praha 1, M. Rettigové 4

Účastníci kurzu Hejného metody v  matematice 1. stupně ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na

(a) seznámení se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli již od září 2015 začít vyučovat matematiku Hejného metodou, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit

(b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka

(c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.

Odborný garant kurzu: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 

Lektoři: Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., doc. RNDr. Darina Jirotková, PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. a další lektoři společnosti H-mat, o.p.s. (viz www.h-mat.cz). Kurz je nyní v akreditačním řízení MŠMT.

Poplatek za kurz: 13 200 Kč

Účastníci obdrží  Osvědčení UK - PedF o absolvování kurzu.

Nabídku dalších kurzů zaměřených na metodu prof. Hejného naleznete zde.

 

V současné době nabízíme některé kurzy učitelům zdarma v rámci projektů OP PA a OP VK.

Pro pražské učitele jsou v rámci projektu Popularizace vědy připraveny následující semináře:

Dynamická matematika

Cílem kurzu je je poodkrýt možnosti využívání programu GeoGebra ve výuce matematiky na středních školách. Cílem kurzu je poskytnou účastníkům kurzu nejen základní informace o programu GeoGebra a jeho použití, ale především praktické materiály, které možnosti programu demonstrují a které lze okamžitě využít ve vlastní výuce matematiky. Obsahově je kurz zaměřen na dynamickou matematiku, jako oblast, kterou lze prohloubit a rozšířit středoškolské učivo matematiky.

Alternativní přístup k matematické analýze

Cílem kurzu je představit alternativní přístup k výuce matematické analýzy na středních školách. Důraz je kladen na porozumění základním konceptům a praktickou upotřebitelnost získaných vědomostí a jejich aplikaci ve fyzice a geometrii. Kurz seznamuje učitele s využitím teorie nekonečně malých veličin ve výuce matematické analýzy. Jedná se o alternativní přístup, který je vhodný pro pochopení problematiky.

Chyby, překážky a výuka matematiky

Cílem kurzu je seznámit učitele s moderním konstruktivistickým pohledem na chybu ve vyučování matematiky. Kurz se věnuje nezdaru, chybě a překážkám ve vyučování matematice, seznamuje se základními pohledy na tyto pojmy důležité jak pro školu, tak i v běžném životě. Kromě charakteristik a klasifikace jednotlivých pojmů je velká pozornost věnována také práci učitele s chybou a překážkou a možnostem jejich odstraňování.

Bližší informace a termíny naleznete na stránkách projektu.

Pro přihlášení na vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky použijte tuto přihlášku.

Učitelům Karlovarského kraje nabízíme následující seminář v rámci projektu Věda do škol:

Matematika a environmentální výchova aneb Kolik má housenka tělních článků?

Seminář se úzce se zaměřuje na problematiku slovních úloh a na problematiku pomůcek v matematice na 1. st . ZŠ (s mírným přesahem na stupeň druhý). Na semináři se budeme se zabývat netradičními slovními úlohami s přírodovědným či environmentálním obsahem. Trochu si započítáme a trochu se zamyslíme nad otázkami: jsou tyto úlohy opravdu reálné? Jak by šlo úlohu rozvinout, pozměnit? Může mít jiné hrdiny? Budeme tvořit úlohy metodou „Co když ne?“ a budeme hledat chyby přírodovědného charakteru v zadání slovních úloh. Dalším tématem budou pomůcky ve vyučování matematice. Jak můžeme využít při vyučování matematice kamínky, mušličky, kaštany, klacíky…?

Bližší informace naleznete na stránkách projektu.

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008