Požadavky na kontrolovanou činnost doktorandů
Aktualizováno dne 3.11.2016

Předpisy k doktorskému studiu najdete na stránkách Vědeckého oddělení (např. náležitosti disertační práce, žádost o zahraniční pracovní cestu pro doktorandy, náležitosti individuálního studijního plánu; důležité je opatření č. 3 z roku 2013).

Základní informace

Očekává se, že doktorand se v průběhu celého svého studia až do obhajoby disertační práce účastní vědeckého života KMDM. To zahrnuje zejména účast na vědeckém semináři KMDM (pro studenty prezenčního studia povinná, pro studenty kombinovaného studia silně doporučená – doktorand se semináře účastní v „rozumné míře“ plynoucí z jeho pracovních povinností) a konferencích místních i mezinárodních včetně podílu na jejich organizacích a na pravidelně organizovaných doktorandských školách. Doktorand dále publikuje průběžné výsledky výzkumu a jejich aplikace pro výuku matematiky v časopisech i sbornících. Doktorand v prezenčním studiu plní další povinnosti spojené s činností KMDM na základě pokynu předsedkyně OR a školitele.

Počty publikací a účastí na konferencích uvedené v opatření děkana z roku 2013 („Tři studie v odborném periodiku nebo sborníku, z toho jedna publikovaná v zahraničím mediu nebo alespoň v cizím jazyce.“) považuje oborová rada za minimální. K obhajobě disertační práce je nutné doložit, že výsledky výzkumu v ní obsažené již byly publikovány ve vědecky hodnotném médiu nebo byly alespoň zaslány k posouzení. Tedy ony minimální počty nelze splnit tak, že doktorand publikuje jen v počátcích svého studia, kdy ještě nemá výsledky svého vlastního výzkumu. Alespoň jednou musí doktorand vystoupit na vědecké mezinárodní konferenci v cizím jazyce před mezinárodní komunitou (pro účast na mezinárodní konferenci lze získat prostředky např. pomocí zahraničního stipendia).

Doktorand si dále eviduje aktivní činnost se žáky (např. při organizování matematických soutěží, kroužků apod.), autorství úloh pro MO, spolupráci při psaní učebnic nebo jiných didaktických textů, účast na dalším vzdělávání učitelů, lektorství v tomto vzdělávání apod. Tyto aktivity vykazuje v rámci každoročních hodnocení organizovaných oddělením vědy.

Doplňující informace

1. Informace o předmětech didaktiky matematiky najdete v SIS nebo na webu Vědeckého oddělení.

2. Předmět DM1 nemusí předcházet předmětu DM2.

3. DM2 se vyhlašuje ad hoc, podle možností katedry. Pokud si nevyberete z nabídky kurzů (viz níže bod 2) a chcete v daném semestru předmět plnit, kontaktujte předsedkyni Oborové rady.

4. Na zkoušce z Psychologie a Pedagogiky se můžete dohodnout i individuálně s přednášejícími (pokud si nevyberete z oficiální nabídky fakulty - viz web Vědeckého oddělení, Kurzy a semináře, obor Pedagogická psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika). Vedoucí individuálního kurzu podléhá schválení oborovou radu (kontaktujte předsedkyni OR).

5. Na zkoušce z matematiky se dohodněte individuálně s garantem prof. Kvaszem - kurz povede buď on, nebo doporučí vhodného přednášejícího.

6. Zkoušku z cizího jazyka zajišťuje kabinet cizích jazyků. Viz web Vědeckého oddělení.

7. Součástí plnění předmětu DM1 je a) vypracování 'rešerše' týkající se tématu výzkumné práce doktoranda (rozsah neomezen), b) vypracování popisu metodologie vlastního výzkumu (pokyny zde), c) splnění kurzu nabízených fakultou všem doktorandům: METODOLOGIE  (pokud bude vypsán, jinak konzultujte s předsedkyní OR).

8. Oborová rada připravila seznam literatury, kterou považuje pro doktorské studium v DM za zásadní (plus kapitola o didaktice matematiky v knize, která je ke stažení zde: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549). Dokument obsahuje také informace o zdrojích, které je možno využít při zpracování disertační práce, včetně přehledu databází světových časopisů.

9. Veškeré tiskopisy odevzdávané na oddělení vědy (např. zkušenbí zprávy, ISP apod.) odevzdávejte sekretářce KMDM, která je na oddělení vědy odnese.

10. Úvazek prezenčního studenta doktorského studia by neměl činit více než 50 %. V opačném případě by měl nastoupit či přestoupit do kombinovaného studia.

11. Oborová rada připravila seznam literatury, kterou považuje pro doktorské studium v DM za zásadní. Dokument obsahuje také informace o zdrojích, které je možno využít při zpracování disertační práce, včetně přehledu databází světových časopisů.

 

Znalost světových jazyků
  • Aspoň jeden ze světových jazyků je nutno ovládat tak, aby doktorand mohl aktivně vystoupit na mezinárodních akcích a publikovat v cizím jazyce
  • Angličtina - minimálním požadavkem pro všechny je schopnost čtení textu

 


Zakončení studia
Doktorské studium je zakončeno úspěšným absolvováním státní doktorské zkoušky a obhájením disertační práce.
 
Státní doktorská zkouška se skládá ze čtyř předmětů:
  • Matematika 
  • Didaktika matematiky 
  • Pedagogická psychologie 
  • Pedagogika 

Přihlášku lze stáhnout na webu oddělení vědy. Přihlášku vyplní doktorand ve spolupráci se svým školitelem a odevzdává předsedkyni OR (nejméně tři měsíce před plánovaným konáním). Ta zorganizuje termín zkoušky. Minimálně 14 dní před konáním zkoušky je nutné poslat N. Vondrové: (a) výsledné práce z předmětu Didaktika matematiky 1 - konkrétně popis svého výzkumu z hlediska metodologie (max. 5 stran) a rešerši, (b) seznam pěti až deseti titulů z oblasti didaktiky matematiky, matematiky, pedagogiky a psychologie, které doktorand prostudoval a přitom nejsou v bezprostředním vztahu k tématu práce (viz také seznam literatury nahoře). Tyto materiály budou poskytnuty členům komise.

Disertační práce je ucelené odborné pojednání s přesným vymezením vlastních původních vědeckých výsledků a s uvedením veškerých použitých informačních pramenů. Formální požadavky na disertační práci najdete na webu Vědeckého oddělení stejně jako příslušné formuláře přihlášky k obhajobě. Ještě před odevzdáním disertační práce je nutné poslat N. Vondrové seznam publikační činnosti doktoranda (formátovaný podle vzoru zde) a seznam jeho přednášek a seminářů na konferencích a dalších odborných akcích. Po odevzdání disertační práce pošle doktorand její pdf verzi také N. Vondrové (nada.vondrova@pedf.cuni.cz). Ta buda následně rozeslána členům komise.

 
Složení obou komisí schvaluje OR.
 

Zahraniční pobyty

 
OR doporučuje, aby každý doktorand, pokud to bude možné, realizoval část svého studia v zahraničí. KMDM má poměrně bohatou spolupráci s mnoha zahraničními pracovišti. To znamená, že doktorandi mohou požádat o pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus pro studenty. Minimální doba pobytu je 3 měsíce  a pobyt je možné prodloužit i na jeden rok. Na zahraničním pracovišti je vždy určen pracovník, který spolu s doktorandem připravuje náplň jeho pobytu. 
 
Aktuální seznam pracovišť, na které je výjezd možný, najdete na fakultních stránkách zahraničního oddělení, část Erasmus. Jde vždy o pracoviště přiřazené ke KMDM. Bližší informace podá katedrální koordinátorka Erasmu, doc. Jirotková (darina.jirotkova@pedf.cuni.cz), která také může doporučit vhodné zahraniční pracoviště. KMDM vyhlašuje každoročně (většinou na jaře) konkurz na pobyt v zahraničí v následujícím školním roce.

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008