Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK Praha
Aktualizováno dne 20.3.2017

Didakticko-matematický seminář KMDM PedF UK běží v letošním školním roce už sedmnáctým rokem.

Náplní semináře jsou přednášky nebo dílny pozvaných hostí z naší republiky nebo ze zahraničí, pracovníků katedry a doktorandů. Přednášky nebo dílny jsou zaměřeny na matematiku a na její didaktiku, ale také na pedagogické a psychologické obory.

Seminář se koná nepravidelně ve čtvrtek od 16.10 na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1) ve třetím patře v místnosti R318.

Informace o jednotlivých přednáškách a dílnách jsou uveřejněny na této www stránce a také zasílány e-mailem. Nejste-li již zařazeni v hromadné e-mailové adrese semináře, pošlete svůj požadavek se svoji e-mailovou adresou na adresu jaroslava.klobouckova@pedf.cuni.cz.

 


 

PROGRAM LETNÍHO SEMESTRU 2016/2017

 

2.3.2017

Vybraná šetření v mateřské škole
zaměřená na předmatematickou gramotnost

Michaela Kaslová

(PedF UK)

Na semináři budou představena vybraná šetření u dětí předškolního věku. Hlavním cílem je poukázat na úskalí při realizaci diagnostických aktivit a při interpretaci výsledků. V semináři budeme sledovat, jak se (ne)mění výsledky při opakování diagnostických aktivit v průběhu 5, 10, 15 i více let, jakou roli hraje slovní zásoba dítěte v porozumění zadání diagnostické aktivity, jak prostředí (ne)mění odpověď, co se musí u předškolních dětí předem promyslet, zda je nutné použít kontrolní diagnostickou aktivitu apod. Hlavní prezentovaná šetření probíhala na vzorcích od 300 po 1 000 dětí.  Výsledky budou zasazeny do kontextu známých i méně známých zahraničních šetření.

16.3.2017

Argumentace ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy

Jana Žalská

(PedF UK)

Problematika argumentace a odůvodňování představuje významnou oblast výuky matematiky. Zajímalo mě, jakou podporu dávají českým učitelům matematiky učebnice matematiky právě v této oblasti. Např. jak vysvětlují nemožnost dělit nulou? Proto jsem analyzovala několik řad učebnic a výsledky této analýzy představím. Ve druhé části se podíváme na konkrétní výuku matematiky u vybrané učitelky a na charakteristiku situací, v nichž k odůvodňování dochází. Na konkrétních situacích ukáži, jakou roli hrají učitel, učebnice a žáci v situaci, která obsahuje zdůvodnění, a jaká přesvědčení učitele vedou k rozhodnutím týkajících se argumentů. K tomu využiji teoretického rámce, podle něhož lze zjišťovat obecná přesvědčení o výuce matematiky.
 

30.3.2017

Porozumění prostoru

Renáta Zemanová (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)

Děti předškolního věku nezatížené stereotypy získanými během školní docházky řeší mnohé matematické úlohy kreativněji, než jsou mnozí učitelé ochotni připustit. O příčinách můžeme polemizovat či sledovat výzkumy s tímto tématem související. Dlouhodobě se zabývám otázkou, jak děti předškolního věku rozumí trojrozměrnému prostoru, tedy jak ho vnímají a komunikují o něm (slovně i graficky). Domnívám se, že odpověď by mohla ovlivnit kvalitu výuky prostorové geometrie. Představím metodologii a výsledky rozsáhlých experimentů, ve kterých děti ve věku 5–6 let hledají a nacházejí jazyky pro popis krychlové stavby. Využívám toho, že nemají k dispozici žádnou konvenci, že ji v průběhu experimentu samy tvoří. Ukážu, jak lze pouze v komunikaci dítě – dítě vybudovat kvalitní jazyky, přičemž kvalitu posuzuji schopností jiného dítěte jazyk číst. Ukážu, že některé jejich jazyky se podobají standardním formálním jazykům, resp. některé jejich strategie korespondují se strategiemi při tvorbě standardních formálních jazyků.  Porovnám jazyky konstruované dětmi s jazyky, které pro popis stejné stavby použili dospělí. Představím možnosti didaktických aplikací výsledků experimentů, zejména v oblasti osobnostní diagnostiky žáků, jejich spolupráce, sebevědomí, hodnocení a sebehodnocení.

13.4.2017

Konstruktivismus ve výuce kombinatoriky

Radek Krpec
(Pedagogická fakulta Ostravské univerzity)

 Kombinatorika patří k oblastem matematiky, jejíž oblíbenost je u žáků velmi různorodá. Důvodů je několik; jedním z nich může být přístup učitele k výuce kombinatoriky – někteří učitelé často sklouznou ve výuce kombinatoriky k omezení se na využití vzorců pro výpočet „kombinací“, „variací“ a „permutací“, aniž by žákům dali možnost proniknout hlouběji. Pak se stává, že i žáci, kteří nejsou matematicky slabí, mohou mít s řešením kombinatorických úloh problém. Jednou z možností, jak aktivně rozvíjet kombinatorické myšlení, je konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky již na druhém stupni základní školy a zařazovat přípravné úlohy již do výuky matematiky na 1. st. ZŠ. Chtěl bych ukázat jednu z cest, jak žáci 6. třídy ZŠ a žáci nižších tříd víceletého gymnázia mohou dospět přes izolované modely k odhalení procesuálního generického modelu pro určení počtu dvojic z n prvků. V rámci experimentu žáci primy a sekundy z víceletého gymnázia byli sami schopni dokonce dospět až k objevu konceptuálního generického modelu pro určení počtu dvojic z n prvků.

27.4.2017

Porovnávání (ne)porovnatelného: využití metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu

Hana Voňková

(PedF UK, www.vonkova.com)


V dotazníkových šetřeních se velmi často používají (sebe)hodnotící otázky. Můžeme porovnávat postoje, hodnoty, subjektivní normy a (ne)kognitivní dovednosti. Příkladem je otázka z žákovského dotazníku PISA 2012 týkající se učitelovy podpory žáků: Když je třeba, učitel se nám více věnuje se škálou rozhodně souhlasím, souhlasím, nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím. Na základě odpovědí respondentů porovnáváme země, různé skupiny a jednotlivce.

ímé porovnání respondentů na základě jejich odpovědí na (sebe)hodnotící otázky však může vést k chybnému závěru o objektivním stavu. Předkládané slovní charakteristiky u kategoriálních posuzovacích škál mohou různí posuzovatelé chápat odlišným způsobem. Ačkoli dva učitelé mohou poskytovat stejnou úroveň podpory svým žákům, jejich hodnocení se mohou lišit, jeden může být označen za vynikajícího a druhý jen za dobrého.

Řešení problému heterogenity ve stylu odpovídání ve výzkumných šetřeních nabízí metoda ukotvujících vinět (anchoring vignette method). Jejím cílem je pomocí přímého změření rozdílnosti využívání škály různými respondenty očistit (přizpůsobit, korigovat) (sebe)hodnocení respondentů tak, aby bylo porovnatelné. Základní myšlenkou metody ukotvujících vinět je to, že respondenti mimo (sebe)hodnotící otázky hodnotí v dané oblasti i hypotetickou osobu popsanou v krátkém příběhu – ukotvující vinětě. Příkladem ukotvující viněty k učitelově podpoře žáků, která byla zařazena do žákovského dotazníku PISA 2012 je následující: Pan učitel Novák dává domácí úkoly z matematiky jednou za týden. Opravené je žákům vždy vrací ještě před zkoušením nebo písemkou. Žáci měli na stejné škále jako pro hodnotící otázku odpovědět, zda panu učiteli Novákovi záleží na tom, jak se žáci učí. Vzhledem k tomu, že všichni respondenti hodnotí tentýž příběh, může být heterogenita hodnocení vinět interpretována jako rozdílnost využívání škály. Na základě takto odhadnuté rozdílnosti se následně provede korekce (sebe)hodnocení respondentů.

Během semináře bude představena základní myšlenka metody ukotvujících vinět, její statistické přístupy a aplikace v pedagogickém výzkumu.

11.5.2017

Mathematical Thinking versus other Modes of Thinking

 

Shlomo Vinner

Science Teaching Department, Hebrew University of Jerusalem, Izrael

In my talk, I'll characterize Mathematical Thinking as a way to establish claims.  I will mention that there are several alternative ways of thinking out of which I have chosen the religious thinking. The main difference is that mathematical claims should be proven and hence they are refutable whereas religious truths are irrefutable.  Thus, relying on Popper, we can consider religious thinking as pseudo-scientific thinking.
On the other hand the talk will compare the contribution that mathematical thinking and religious thinking can offer to face, what I consider, the main problems of human beings:  mortality and suffering.  Thus, there is a recommendation here for teachers at the college level, but also at high school level, where the students are concerned with crucial aspects of life in addition to receiving a high school or university degree.  One can call these aspects "the meaning of life." 
Mathematics can hardly facilitate our dealing with these aspects.  On the other hand, the solutions which religion offers to us have their own problematic.

 

 

 


ARCHIV

Harmonogram semináře v letním semestru 2015/16

Harmonogram semináře v zimním semestru 2015/16

Harmonogram semináře v letním semestru 2014/15

Harmonogram semináře v zimním semestru 2014/15

Harmonogram semináře v letním semestru 2013/2014

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2013/2014

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2012/2013

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2012/2013

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2011/2012

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2011/2012

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2010/2011

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2010/2011

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2009/2010

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2009/2010

Časový harmonogram semináře v letním semestru 2008/2009

Časový harmonogram semináře v zimním semestru 2008/2009


    

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008