Klub přátel didaktiky matematiky na UK (dále Klub)
Aktualizováno dne 11.5.2012
Registrační číslo Ministerstva vnitra České republikyVS/1-1/43470/00-R z 11.4.2000 Klub je neziskovou společenskou organizací, která veškeré své získané finanční příspěvky a prostředky použije jen na další rozvoj Klubu, hrazení nákladů, pořizování učebních pomůcek, vybavení a případný pronájem prostor potřebných pro činnost Klubu. O použití prostředků rozhoduje a průběh čerpání zajišťuje výbor Klubu.

 

Složení výboru Klubu:
 
Prezident Klubu                                Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc
Výkonný tajemník                            PhDr. Petr Dvořák, PhD.
Členka                                             RNDr. Marie Ausbergerová  
 
Ze Stanov Klubu:
 
Posláním Klubu je podpora oboru didaktika matematiky, propagace UK – PedF na veřejnosti v České republice i v zahraničí, získávání zájemců o studium matematiky na UK – PedF, poskytování poradenských informací a konzultací, pořádání odborných a populárně-naučných přednášek a seminářů, pořádání vzdělávacích a společenských akcí i pro zájemce z řad nečlenů Klubu. 
 
Předmětem činnosti Klubu je zejména:
  • pomáhat všestrannému rozvoji matematiky a didaktiky matematiky,
  • poskytovat a zprostředkovávat členům Klubu dostupné informace o světových trendech v příslušných oblastech,
  • pořádat vzdělávací akce pro členy i veřejnost, zejména pro studenty, učitele a další zájemce, poskytovat informace o těchto akcích.
  • podporovat UK – PedF a její aktivity a propagovat je, podporovat spolupráci UK – PedF se školami, firmami a dalšími institucemi
  • umožnit členům Klubu i veřejnosti rozvoj a prohlubování znalostí, přístup k publikacím, vydávání vlastních publikací a materiálů, podílet se na vydávání odborných publikací,
  • zabezpečovat poskytování poradenské činnosti,
  • organizovat setkání, společenské a kulturní akce členů Klubu,
  • spolupracovat s dalšími vzdělávacími útvaru Univerzity, dalšími společenskými organizacemi a s obdobnými sdruženími v České republice i v zahraničí,
  • obhajovat práva a zájmy členů Klubu.
Nejbližšími akcemi, na jejichž přípravě se Klub podílí, jsou Čsko-slovenská soutěžní přehlídka studeských prací SVOČ v oboru Didaktika matematiky a informatiky 2009 (červen 2009, Kostelec nad Černými lesy) a mezinárodní konference SEMT 09 (Praha, srpne 2009).

Těšíme se, že se do činnosti Klubu zapojíte a že se nám společně podaří naplnit poslání Klubu, kterým je rozvoj matematiky a didaktiky matematiky v České republice. Máte-li zájem o práci a členství v Klubu, kontaktuje laskavě výkonného tajemníka Klubu na adrese petr.dvorak@pedf.cuni.cz.

 

 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008