Doktorandské výjezdní semináře
Aktualizováno dne 24.5.2017

 

Nejbližší termín doktorandské školy

44. podzimní doktorandská škola v Brandýse nad Labem

termín zatím nestanoven

Organizátoři: Tomáš Fabián, David Janda


 

 


Historie seminářů v sestupném pořadí

43. jarní doktorandská škola v Brandýse nad Labem

19. - 21. 5. 2017

Jarmila Novotná: International project Lexicon
David Janda: Reaction Times of Categorization: Report from Two Studies
Shlomo Vinner: The Role of Examples in the Learning of Mathematics
Radka Havlíčková: Vliv kontextu slovní úlohy na motivaci žáků a na obtížnost úlohy – Metodologie výzkumu.
Jiří Bruna: Vliv způsobu implementace slovních úloh učitelem na použité strategie žáků a četnost chyb – Metodologie výzkumu a první výsledky rozhovorů s učitelem
Miroslava Brožová: Využívání učebnic matematiky učiteli 1. stupně ZŠ vyučujícími dle třech vyučovacích metod: Hejného metoda, Montessori a tradiční pojetí
Michal Zamboj: Mathematics in Juggling, Juggling in Mathematics
Susanne Wöller: Children’s Block–Building: How do they Express their Knowledge of Geometrical Solids?
Hava Bloedy-Vinner: Analgebraic Interpretations of Algebraic Expressions
Veronika Tůmová: Jak žáci 5. a 6. ročníku strukturují prostor

42. doktorandská škola v Brandýse nad Labem

14. – 16. 10. 2016

Jana Žalská: The Roots of an Argument: a Case Study

Abraham Arcavi: Types of Research in Mathematics Education

Jarmila Novotná: Ukázky prostředí podporujících využívání multikulturních prvků ve vyučování vatematice

David Janda, Derek Pilous: Reaction Time of Simple Categorization of Mathematical Object

Gabriela Novotná: Hledá se název pro vznikající článek aneb čtou fakultní učitelé odbornou literaturu?

Tomáš Novotný: Propojování kognitivních struktur a problém aplikačních úloh

 

41. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích

27. – 29. 5. 2016

Veronika Tůmová: Výsledky českých žáků v testu na obsah objem

Naďa Vondrová: Parametry obtížnosti slovních úloh - formulace úloh lišících se jen v jednom parametru (Project GA ČR)

Jarmila Novotná: Jak vidíme vyučovací hodinu?

Alena Šteflíčková: Motivace

Derek Pilous: Obecné otázky didaktiky matematiky

David Janda: Námět na užití reakční doby v didaktickém výzkumu

Serhat Aydin: Mathematics teachers’ professional knowledge and skills including PCK (and attitudes).

Veroninka Tůmová, Jiří Bruna: Klasifikace vědeckých článků

 

 

40. podzimní doktorandská škola ve Zlenicích

9.-11.10.2015

 Jiří Bruna: Meditation on Methodology

Gabriela Novotná: Reeducation of Mechanical Knowledge during Private Supplementary Tutoring Lessons: A Case Study

Adrian Simpson: Effect sizes: what are they and why shouldn't we use them?

Miroslava Brožová: Algoritmy v 80 zemích světa – Kurt-Allan Paulsson

Lenka Procházková: Prezentace výzkumu na téma Písemně zpracované přípravy na výuku finanční matematiky metodou CLIL

Konrad Krainer: Introduction to Action Research

Vladimír Bílek: Určení těžiště trojúhelníku pomocí papírového modelu

Derek Pilous: Cognitive aspects of graph representation of functions

Veronika Havelková: Useful apps that you perhaps do not know – workshop

Tomáš Novotný: Jedna úloha pětkrát jinak

39. PDŠ Zlenice, 24.-26.4.2015

Radka Havlíčková: Konstrukční úlohy na prvním stupni ZŠ očima českých učitelů
Jarmila Novotná:-
Využití heuristických strategií pro řešení úloh v matematice (dílna)
Derek Pilous:
Prototypy
Klára Kochová:
Zkoumání geometrických představ u žáků se zrakovým postižením
Miroslava Brožová:
Prezentace nové učebnice pro 3. ročník ZŠ - Lili a Vili ve světě matematiky
Barbro Grevholm:
How to plan and write a paper for a scientific journal
Ivana Ochodničanová:
Einsteinove hádanky ako prostriedok k rozvoju logického myslela
Jiří Bruna:
Vliv přesvědčení a výukového stylu učitele na strategie řešení slovních úloh žáků
Veronika Tůmová:
Piagetovské pokusy
Naďa Vondrová:
Rozvoj oborových didaktik (představení kapitoly o didaktice matematiky z monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která právě vychází)
Ivona Demčáková:
Ako na kritické myslenie
Derek Pilous:
Teorie informace pro didaktiky

38. PDŠ Zlenice, 17.-19.10.2014

Veronika Tůmová: Kvalitativní analýza přepisů videozáznamů žáků řešících úlohy o obsahu a objemu

Katarína Čárska: Dážď ako predloha pre čokoládu

Alena Šteflíčková: Testování a diagnostika obtíží studentů při výuce CLIL

Lenka Procházková: Analýza písemně zpracovaných příprav na hodinu

Tomáš Novotný: Využití aplikačních úloh při výuce soustav lineárních rovnic

Naďa Vondrová: Konstrukční úlohy – kritické místo v matematice u českých žáků?

Veronika Tůmová: Vizualizace a úspěšnost

Veronika Tůmová: Prostor pro fraktály ve finanční matematice

Jana Žalská: Matematické odůvodňování ve výuce matematiky na základní škole

Jarmila Novotná: Hodnocení v matematice

Darina Jirotková: Metoda kombinované diskuse, 2. část

Sara Hershkovitz: Non–Routine Problems and Creativity in Mathematics Education

Antonín Jančařík: Teorie instrumentace a orchestrace
 

37. JDŠ Zlenice, 4.-6.4.2014

Ivana Procházková: Komunikace žáků v geometrickém prostředí – návrh experimentu

Regina Hrabětová: Rozvoj tvořivosti v hodinách matematiky

Adrian Simpson (UK): Insights into connections and disconnections

Alžběta Brišová: Tvorba CLIL materiálov pre gymnázia (Integrácia matematiky a anglického jazyka)

Lenka Procházková: Analýza příprav na hodinu - finanční matematika v cizím jazyce

Jarmila Novotná: Explanation in teaching mathematics – Teacher‘s views

Darina Jirotková: Metoda kombinované diskuse, 1. část

Naďa Vondrová, Radka Havlíčková: Kritická místa matematiky základní školy – vybrané výsledky a pilotáž dotazníků pro učitele

Veronika Tůmová: Vizualizace a úspěšnost

Veronika Havelková: Postoje učitelů matematiky k využití programů dynamické matematiky

Jana Žalská: Mathematics Justification in teacher's beliefs and practices – emerging variables

Alena Rakoušová: Návrh výzkumného nástroje pro ověřování podmínek vyučování

36. DŠ 2013 ve Zlenicích 11. - 13. 10. 2013

 

David Janda: Funkční myšlení žáků SŠ

Eva Patáková: Typy úvah v procesu tvorby úloh

Derek Pilous: O Chybě

Lenka Procházková: Písemné přípravy na hodinu v integrované výuce - šablony, kategorie pro analýzu

Jiří Přibyl: Podpora výuky teorie grafů pro zrakově handicapované

Alena Rakoušová: Způsoby integrace ISU

Alena Šteflíčková: CLIL a testování

Naďa Vondrová: Databáze a hledání zdrojů

Hana Voňková: Metoda ukotvujících vinět 

Karel Zavřel: Paradoxy jako prostředek zkoumání i rozvíjení logického myšlení dětí

 

35. DŠ 2013 ve Zlenicích 5. - 7. 4. 2013

 

Ivana Procházková: Návrh diferenciace výuky

Alena Šteflíčková: Hodnocení v CLIL

Derek Pilous: Žákovská chyba v matematice

Jana Fraasová: Čo vieme zistiť z opráv riešení matematickej úlohy

Anežka Nováková: Geometrické úlohy do experimentu

Milan Hejný: Polarita koncept - procept

Dagmar Môťovská: Elektronická podpora vo vyučovaní matematického prostredia "výstaviště"

Bohumila Raisová: Počítání v nedesítkových soustavách

Jana Žalská: Odůvodňování ve výuce matematiky – přesvědčení a praktiky učitelů

Alena Rakoušová: Ovlivňování postojů v ZŠ

Veronika Havelková: GeoGebra i na 1. stupni ZŠ?

Radka Havlíčková: Číselná bludiště: strategie "postupného skládání"

 

34. DŠ 2012 ve Zlenicích 12. - 14. 10. 2012


Antonín Jančařík: Programovné vyučování

Karel Zavřel: Genetická paralela v logice

Pierre Clanché: Pozorování třídy z pohledu žáka

Hana Nováková: Je příprava učitelů na vyučování matemtice totéž jako analýza a priori didaktické situace?

Jiří Bureš: Variabilita slovních úloh (pracovní dílna)

Pierre Clanché, Jarmila Novotná: Didaktika matematiky II (seminář pro zájemce)

Lucie Růžičková: Typologie matematických znalostí podle TDS

Jaroslava Kloboučková:
Násobení a dělení v oboru malé násobilky

Michaela Králová: Učitelovo pojetí výuky matematiky

Veronika Havelková: Geogebra (seminář + pracovní dílna)

Eva Patáková: Rozvíjení kreativity studentů v hodinách matematiky

 

33. DŠ 2012 v Kostelci nad Černými lesy 20. - 22. 4. 2012 

Jiří Přibyl: Strategie řešení úloh

Ivana Procházková: Obvod a obsah na 1. stupni ZŠ – pracovní dílna.

Regina Hrabětová: Efektivnost projektové metody ve vyučování matematiky

Milan Hejný: Tvorba úloh s důrazem na individualizaci vyučování

Lenka Tejkalová: Využití Google Forms pro výzkum

Michaela Kaslová: Pojetí předmatematické gramotnosti

Miroslava Brožová: Využití teorie didaktických situací ve výuce podle pedagogiky M

Hana Nováková:  Analýza a priori úlohy „Plat“

Dana Pražáková: Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin

Jana Žalská: Matematická přesvědčení učitele matematiky: mezinárodní výzkum a výzkumné metody

Milan Hejný: Seminář: Didaktika Matematiky II

Derek Pilous: Chyba ve vyučování matematice

Patáková Eva: Aktivita do třídy – tvorba úloh

Jaroslava Kloboučková: Tvorba geometrických poznatků u žáků mladšího školního věku

Rešeršní seminář

 

32. Podzimní doktorandská škola ve Zlenicích 4.11. - 6.11. 2011

 Fotografie ze semináře

· Bachratá Katarína - Ako sa učit dobre uči?

· Brožová Miroslava - Postupy práce a izolace obtížnosti v matematice na 1.st. ZŠ

· Bureš Jiří - Žákovská tvorba úloh

· Čárska Katarína  - Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni ZŠ, SŠ

· Fraasová Jana - Využitie kontrastu medzi očakávaním a realitou riešenia matematických úloh

· Kloboučková Jaroslava - Kognitivní osmóza v 1. ročníku

· Kanáliková Andrea - Analýza testu zameraného na racionálne čísla

· Kamrlová Barbora - Tri strany jednej mince - zmysluplná školská matematika na Slovensku

· Kocová Mičkaninová Katarína - Výučba počtu pravdepodobnosti s podporou IKT

· Kvasz Ladislav - Fylogeneze algebraických pojmù

· Palenčárová Daša – Kombinatorické slovné úlohy

· Patáková Eva - Tvorba dotazníku o tvorbě úloh

· Polomčáková Anna - Kombinatorické úlohy v geometrii

· Pražáková Dana - Některé zajímavé fenomény v domácím vzdělávání

· Procházková Ivana - Seznámení s Kaprekarovou posloupností

· Rakoušová Alena - Faktorová analýza ve výzkumu postojù

· Růžičková Lucie - Rozvoj argumentačních schopností v geometrii

· Švrčková Petra - Výstupy z mého výzkumu

 

 

 

31. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích, 13.-15.5.2011

Školy se zúčastnili jako zvaní hosté prof. Heinz Steinbring (University of Essen-Duisburng, Německo), dr. Eddie Gray (University of Warwick, Velká Británie) a dr. Adrian Simpson (University of Durham, Velká Británie).

 • Divišová Barbora, Stehlíková Naďa: Geometric Problems Effectively Solvable without Algebraic Calculations
 • Bureš Jiří, Havlíčková Radka, Novotná Jarmila: Analýza komunikace učitele a žáka v prostředí Logeo (případová studie)
 • Ivanecká Martina: Štatistické spracovanie dát s využitím štatistického softvéru RExcel
 • Nováková Anežka: Diagnostika matematických znalostí žáků na ZŠ
 • Patáková Eva: Rychlé metody tvorby úloh pro nadané žáky
 • Plavčáková Jana: Niektoré problémy súvisiace s pochopením zadania úlohy, ktoré významne ovplyvňujú jej riešenie
 • Procházková Ivana: Nástin metodologie mé disertační práce (diskuse)
 • Rakoušová Alena: Vliv zařazování integrovaných slovních úloh na úspěšnost žáků v řešení slovních úloh
 • Simpson Adrian: Exploring the structure of a concept image
 • Bohumila Smolíková: Geonext ve výuce matematiky
 • Stehlíková Naďa, Tichá Marie: Mathematics education research and its changes over the time
 • Steinbring Heinz: Changed Views on Mathematical Knowledge in the Course of Didactical Theory Development: Independent Corpus of Scientific Knowledge or Result of Social Constructions?
 • Székelyová Noémi: Vyučovanie algebry na základnej škole - prípravná fáza výskumu

 

30. Podzimní doktorandská škola v Lešanech 22.10.2010 - 24.10.2010

 

 • Naďa Stehlíková: Interpretace některého didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky.
 • Anna Polomčáková: Matematické kompetencie a neštandardná úloha z kombinatorickej geometrie.
 • Jiří Bureš: Žákovská tvorba úloh – analýza předexperimentu.
 • Andrea Kanáliková, Katarína Kocová Mičkaninová: Výskum pochopenia racionálneho čísla.
 • Jaroslava Kloboučková, Radka Havlíčková: Ilustrace hodnocení písemných testů posluchačů primární pedagogiky na PedF UK v Praze.
 • Eva Patáková: Využití kreativních technik při tvorbě úloh.
 • Naďa Stehlíková: Rešeršní seminář.
 • Mária Kolková: Typ riešenia úlohy a úroveň pravděpodobnostného myslenia.
 • Lenka Tejkalová: Metodologie výzkumu.
 • Anežka Nováková: Dílna her.
 • Naďa Stehlíková: Didaktika matematiky II.
 • Antonín Jančařík: Statistika v Excelu.
 • Alena Rakoušová: Sémantický diferenciál jako součást předexperimentu integrovaných slovních úloh.
 • Daša Palenčárová: Vplyv implicitných kombinatorických modelov na správnosť riešenia úloh.

29. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích 14. 5. - 16. 5. 2010

• Timo Tossavainen: Variation theory and teaching of mathematics at advanced levels
• Anežka Nováková: Klasifikace her a příklady her k jednotlivým kategoriím
• Jana Višňovská: Metodologický workshop: Design research in mathematics education
Jan Herman: Induktivní usuzování dětí ve věku 10 až 12 let v matematickém prostředí (představení dizertační práce)
• Marek Šulista: Analýza počáteční fáze implementace metody CLIL ve výuce matematiky (představení dizertační práce)
• Martina Jarošová: Fibonacciho čísla a jejich aplikace
• Marta Pytlak: Social character of learning and building indivudual web if cognitive connections
• Barbora Divišová: Geometrické úlohy řešitelné vhledem
• Naďa Stehlíková: Rešeršní seminář
• Lucie Růžičková: Klasifikace matematických úloh podle Bloomovy taxonomie
• Radka Havlíčková, Sylva Chaloupková, Ivana Procházková: Komparativní analýza výuky 3 učitelů ve 2. ročnících na různých ZŠ podle stejného scénáře 1 hodiny
• Lenka Tejkalová: Co potřebuje učitel matematiky, aby mohl učit v cizím jazyce?
• Petra Švrčková: Projekty v M

28. Podzimní doktorandská škola v Choceradech (penzion Jaro) 23.10.-25.10.2009 

 • A. Nováková: Hry matematické
 • M. Hejný: Analýza videozáznamu z hodin matematiky na 2. stupni ZŠ (dílna)
 • J. Herman: Fenomény ovlivňující induktivní usuzování
 • N. Stehlíková: Elektronické informační zdroje
 • L. Tejkalová: Kurz integrované matematiky a angličtiny v prostředí Moodle
 • D. Pražáková: O tvorbě dotazníku
 • H. Steinbring: Children's construction of new mathematical knowledge - analysis of classroom episodes from primary teaching (dílna)
 • L. Růžičková: O dvou trojúhelnících a obdélníku
 • H. Tichá: Korespondenční semináře - jak dál v mé práci
 • M. Kolková: Pravdepodobnostne myslenie žiakov ZŠ
 • J. Kloboučková: Konstruktivistické přístupy k vyučování versus frontální výuka matematiky v 8. a 9. ročníku
27. Jarní doktorandská škola v Choceradech 24.-26.4. 2009
 
 • J. Bureš: Teorie pojmových polí
 • K. Dvořáková: Pracovní listy pro střední odborné školy a nematematická gymnázia
 • J. Glozar: E-learningový kurz matematické analýzy pro sluchově handicapované studenty VŠ
 • J. Herman: Fenomény ovlivňující zobecňování
 • M. Jarošová: Liber Abaci - rozbor několika zajímavých úloh
 • J. Kloboučková, D. Jirotková: Netradiční číselná i geometrická prostředí (workshop)
 • M. Krátká: Srovnání ontogenetického a fylogenetického vývoje porozumění jevu nekonečno v geometrickém kontextu
 • P. Kříž: Lineární diferenční rovnice vyšších řádů s Maple
 • J. Pecl: Analytické výpočty trojúhelníků
 • L. Pospíšilová: Výuka diferenciální geometrie křivek a ploch s využitím počítačů
 • M. Provazníková: Komplexní čísla v rovinné geometrii
 • L. Růžičková: Srovnání žákovských řešení několika úloh
 • R. Smýkalová: Důkaz konstrukce pravidelného pětiúhelníku a desetiúhelníku bez použití goniometrických funkcí
 • N. Stehlíková: Využití videozáznamů z hodin matematiky v didaktice matematiky
 • K. Šrot: Nekonečné řady s programem Maple
 • M. Tihlaříková: Matematické výpočty online
 • M. Tichá: Tvorba úloh (experiment s účastníky JDŠ)
 • Matematické hry
 • Rešeršní seminář KMDM
 
 
26. Podzimní doktorandská škola ve Zlenicích 10.-12.10.2008  

 

 • Jiří Bureš: Žákovská tvorba úloh
 • Eduard Fuchs: Eulerova úloha o 36 důstojnících
 • Lucia Ilucová: Rovinné grupy symetrií v detských kresbách
 • Antonín Jančařík: Granty a publikování (diskuze)
 • Jiří Jarník: Posedlost prvočísly (Bernhard Riemann a jeho hypotéza)
 • Marika Kafková: Globální škola
 • Filip Roubíček: Reprezentace v matematickém vzdělávání (přednáška + dílna)
 • Filip Roubíček, Barbora Divišová, Michaela Ulrychová: Jak udělat poster?(dílna)
 • Naďa Stehlíková: Kurz DM2 (pouze Stein, Kloboučková, Tejkalová)
 • Naďa Stehlíková: PhD.studium - pouze pro nově přijaté doktorandky
 • David Stein: Výuka Elementární matematiky na KMDM
 • Lenka Tejkalová: CLIL
 • Rešeršní seminář: B. Divišová, D. Pražáková, D. Stein

 

  25. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích 25.-27.4.2008  

 

 

 

 • Rainer Kaenders - Real mathematics
 • Lenka Tejkalová - Práce s programem TeX
 • Petra Švrčková - Žákovské projekty ve výuce matematiky
 • Lucia Ilucová - Teselácia
 • Janka Ruppeldtová - Společné fenomény lineárnych sylogizmov a slovných úloh s operátormi
 • Ladislav Kvasz -  O vztahu vizuálního a symbolického myšlení
 • Jaroslava Kloboučková - Netradiční úlohy v geometrii (analýza žákovských řešení)
 • Jiří Bureš, Hana Hrabáková - Žákovská tvorba úloh (dílna)
 • Marek Šulista - Podobnost vyučovaná formou CLIL - výsledky pilotního výzkumu
 • Jana Macháčková - Reflexe
 • Marián Buxár - Aktualizácia pomocou výučbového programu
 • Hana Tichá - Gradovane projekty vo vyučování imagine
        
24. Podzimní doktorandská škola ve Zlenicích
    12. - 14. 10. 2007
 
 
 • Filip Roubíček - Sémiotika a didaktika matematiky                                             
 • Lucia Ilucová - Teselácia ako štruktúra                                                               
 • David Stein - Příspěvek pro SEMT                                                                     
 • Naďa Stehlíková - konzultace Tex                                                                                               
 • Miroslav Hricz - Žákovské projekty - dílna ESF                                                   
 • Jan Herman - Piaget a Vygotskij                                                                        
 • David Stein - Zamyšlení nad výzvou "Všem, jejichž hlas je slyšet"                      
 • Naďa Stehlíková: rešerše                                                                                              
 • David Stein Zamyšlení nad prezentací českého didaktického konstruktivismu       
 • Barbora Divišová - Žákovská řešení úloh                                                             
 • Dana Pražáková, Petra Švrčková - Několik slov o konferenci CIEAEM59
 
23. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích
    4. - 6. 5. 2007
 
Přednášky a vystoupení
 • Slavomíra Schubertová: Výsledky testu prostorové představivosti
 • Naďa Stehlíková: Workshop Práce v programu TEX
 • David Stein: Několik otázek pro didaktické konstruktivisty
 • Ivana Kovárová: Prieskum riešení difúznej úlohy žiakov ZŠ a SŠ
 • Hana Hrabáková, Magdalena Krátká, Jarmila Novotná: Příprava a analýza didaktických situací – Dílna ESF
 • Janka Ruppeldtová: Slovné úlohy s operátormi z pohľadu budúcich učiteľov
 • Naďa Stehlíková: Seminář rešerše
 • Václav Sýkora: Proč čeští žáci nemají rádi matematiku?
 • Anita Balcarová: Užití ICT v rámci studentských praxí
 • Petra Švrčková: Učí se žáci matematice s porozuměním nebo nazpaměť?
 
22. Podzimní doktorandská škola v Kralupech nad Vltavou
    13. - 10. 10. 2006
 
Přednášky a vystoupení
 • J. Herman: Corel Draw—workshop
 • L. Ilucová: Voronoivoa teselácia
 • M. Krátká: Otázky a odpovědi v rozhovoru o nekonečnu
 • Z. Šíma: Metoda obměňování
 • D. Stein: Vyučování matematice v USA
 • M. Šulista: Nedorozumění ve výuce matematiky způsobené nedostatečnou znalostí cílového jazyka
 • V. Sýkora: Environmentální geometrie
 • D. Pražáková: Zpráva o YERME 2006 a konferenci Creativity in mathematics education
 • J. Ruppeldtová: Procesuální a konceptuální slovní úlohy
 • N. Stehlíková: Základy práce s Latexem—workshop
 
21. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích
    19. - 21. 5. 2006
 
Přednášky a vystoupení
 • A. Jančařík: Jak řešit problémy opakovaným odkládáním
 • L. Krátká: Cabri: workshop
 • J. Ruppeldtová: Vizualizácia slovných úloh ako prostriedok ich riešenia
 • S. Schubertová: Výsledky testu prostorové představivosti
 • N. Stehlíková: Jak psát rešerši
 • Doktorandi: Burza matematických nápadů do sbírky
 • Z. Šíma: Matematika jako součást kultury
 • D. Pražáková: Domácí vzdělávání
 
20. Podzimní doktorandská škola ve Zlenicích
    4. - 6. 11. 2005
 
Přednášky a vystoupení:
 • A. Balcarová: Pedagogická praxe studentů učitelství
 • B. Divišová: Ontogeneze pojmu podobnost a představ o podobnosti u žáků, kteří ve škole do této problematiky doposud nebyli uvedeni
 • M. Hejný: Diagnostika kvality práce učitele
 • L. Ilucová: Rovinná představivost při práci s teselacemi
 • A. Jančařík: Hry a praktické ukázky
 • L. Krátká: Stereometrie pomocí Cabri
 • M. Kubínová: Oborová rada
 • J. Petrová: Interference při bilingvní výuce matematiky způsobené omezenou znalostí učebního jazyka
 • Š. Pěchoučková: Vytváření pojmu přirozené číslo v prvním ročníku
 • J. Ruppeldtová: Vytrácení sémantiky slovních úloh
 • N. Stehlíková: Rozbor vyučovací hodiny z hlediska principů konstruktivismu
 • V. Sýkora: Příprava školení učitelů matematiky v rámci JČMF
 • Z. Šíma: Co činí jiní lépe
 
19. Jarní doktorandská škola ve Zlenicích
    6. - 8. 5. 2005
 
Přednášky a vystoupení:
 • B. Divišová: Typologie úloh o podobnosti
 • P. Dvořák: Problematika prostorové představivosti
 • M. Florková: Rozvoj priestorovej predstavivosti na hodinách geometrie v prvých ročníkoch ZŠ
 • J. Hanušová: Od manuální zkušenosti k abstraktnímu poznatku
 • J. Herman: Souvislosti způsobu práce s proměnnou a způsobu řešení úlohy, aneb co se děje ve vývoji algebraických dovedností žáků
 • M. Kubínová: Tvorba kurikulárních materiálů
 • J. Novotná: Řešení slovních úloh - různé metodologické přístupy
 • J. Petrová: Communicational obstacles and specifics in bilingual teaching/learning of mathematics ...
 • D. Pražáková: Domácí vyučování
 • M. Prokopová: Geometrický obrázek jako překážka
 • F. Roubíček: Tvorba školního vzdělávacího programu z pohledu učitele matematiky
 • J. Ruppeldtová:  Vplyv učitelovho posobenia na reakcie žiaka v experimente
 • N. Stehlíková: Moje interpretace a použití zakotvené teorie (Grounded theory)
 • M. Tichá: Po stopách hledání metody
 
18. Podzimní doktorandská škola ve Zlenicích
    5. - 7. 11. 2004
 
Přednášky a vystoupení:
 • L. Ilucová: Pravidelné a náhodné teselácie v školskej matematike
 • M. Prokopová: Epistemologické překážky v pochopení nekonečna
 • J. Herman: Přechod aritmetika - algebra
 • P. Dvořák: Využití výpočetní techniky ve výuce matematiky
 • B. Divišová: Znakové charakteristiky ontogeneze pojmu podobnosti ve školské matematice
 • V. Sýkora: Rámcové programy
 • B. Olejníková: Strategie učení - motivace v matematice
 • V. Kremsová: Znakové charakteristiky didaktických situací při vyučování matematice sluchově postižených žáků
 • J. Přibyl: Překládání papíru
 • M. Šulista: CLIL - výuka matematiky v anglickém jazyce
 • J. Ruppeldtová: Niektoré didakticky náročné typy slovných úloh
 • K. Horká: Gramotnost informační, kvantitativní, geometrická
 
17. Jarní škola doktorských studií ve Zlenicích
    7. -9. 5.2004
 
Přednášky a vystoupení:
 • A. Baková (SK): Krúžok Matematický Klokan vo štvrtom ročníku základnej školy
 • P. Clanché (FR): Antropodidaktický přístup ve studiu jevů matematického vzdělávání na základní škole
 • D. Harvanová: Dyskalkulie (problematika, případová studie)
 • I. Horáček: Intuitivní zákony a matematické křížovky
 • J. Novotná, P. Clanché  (FR): Formy testování znalostí a dovedností žáků
 • B. Olejníková: Matematika a motivace
 • J. Petrová: Učitel a bilingvní výuka matematiky
 • M. Prokopová: Epistemologické překážky v porozumění nekonečnu
 • J. Přibyl: Geometrický pohled na překládání papíru
 • F. Roubíček: Pojem reprezentace a jeho role v didaktice matematiky
 • V. Sýkora: Pojem kompetence v didaktice matematiky
 
16. Podzimní škola doktorandských studií v Kladně s mezinárodní účastí
    10.-12.10.2003
 
Přednášky a vystoupení:
 • K. Čmejrková
 • L. Ilucová (SK)
 • V. Kremsová
 • B. Maj (PL)
 • J. Novotná: Analýza didaktických situací
 • M. Pytlak (PL)
 • N. Stehlíková: Užitečné informace pro Ph.D. studenty, citace, literatura apod.
 • V. Sýkora : Klasifikace znaků v didaktice matematiky
 • M. Šulista
 • J. Ruppeldtová
 
15. Jarní škola doktorských studií Didaktika matematiky ve Vrabcově
    11.-13.4.2003
 
Přednášky a vystoupení:
 • P. Dvořák: Software pro výuku matematiky
 • J. Hanušová: Co ukázala analýza žákovského řešení
 • J. Herman: Některé hry s matematickými souvislostmi
 • J. Jarník: Historie integrálu
 • J. Novotná: Analýza a priory
 • M. Prokopová: Různé projevy nekonečna v geometrii
 • J. Ruppeldtová (SK): Aditívny operátor v slovných úlohách
 • V. Sýkora: O metafoře
 • M. Šulista: Výuka předmětu Finanční a pojistná matematika v anglickém jazyce
 • D. Timková (SK): Matematická optimalizácia vo vyučovaní matematiky
 
14. Ph.D. Students’ Autumn Seminar in Mathematics Education, Kralupy nad Vltavou
    13.–15.9. 2002
 
Společná podzimní škola Oborové rady při PedF UK a Univerzity of Warwick. Byl vydán sborník recenzovaných příspěvků:
 
13. Letní škola doktorandských studií v Kralupech nad Vltavou
    12.-14.4.2002
 
Seznam vystoupení:
 • H. Böhmová: Čtení a porovnávání grafů
 • P. Clanchè (FR): The problem of contextualisation in teaching a simple additive structure  during the Kanak first grade. Anthropo-didactical approach
 • R. Čičmanec: Představivost na barevné kostce
 • Z. Gáliková: Schopnost žáků ZŠ řešit číselně-teoretické problémy
 • J. Hanušová: Objevování vzorce pro povrch válce
 • M. Hejný: Analýza materiálů
 • J. Kratochvílová, E. Swoboda (PL): Analýza nedorozumění při komunikaci v matematice – workshop
 • J. Petrová: Metodika výuky matematiky žáků z jazykových menšin
 • V. Sýkora: Klasifikace znaků v didaktice matematiky - workshop
 
12. Podzimní škola doktorandských studií v Kralupech nad Vltavou
    15.-17.11.2001
 
Přednášky a vystoupení:
 • L. Rogers: Understanding qualitative research methods in mathematics education
 • J. Příhonská: Jak zavádět grafy na základní škole
 • S. Gordona (Jugoslávie): Use of concrete representations in glebra teaching
 • B. Tunde (Jugoslávie): Combination of traditional and computer based tool in mathematics education
 • L. Šebánková: Operace dělení ve slovních úlohách
 • M. Sajka (PL): Badania diagnostyczne nad rozumieniem pojecia funkcji przez studentow (etap wstepny)
 • A. Zeromska (PL): Kilka uwag o metodologii w dydaktyce matematyki
 • G. Littler (UK): Using non-parametric statistics to quantitatively analyse data
 • I. Horáček: Užití intuitivních zákonů při řešení matematické křížovky
 • L. Bartoncová: Communication in mathematics
 • Š. Pěchoučková: Aspekt symetrie při manipulaci žáků mladšího školního věku
 • J. Petrová: Hodina pravděpodobnosti v cizím jazyce
 • M. Ciosek (PL): Analiza pewnego aktu poznawcego
 
11. Summer School of Ph.D. Studies in Chocerady
    1.-3.3.2001
 
Přednášky a vystoupení:
 • J. Back (UK)
 • H. Bohmová
 • P. Eisenman
 • M. Hejný
 • G. H. Littler (UK)
 • B. Olejníková
 • A. Pelantová
 • F. Roubíček
 • B. Sarrazy (FR)
 • V. Sýkora
 • J. Vacková
 
10. Podzimní škola doktorandských studií v Choceracech s mezinárodní účastí
    30.11.-2.12.2000
 
Přednášky a vystoupení:
 • L. Bartoncová: Pojem komunikace a dialog jako jedna z jejích forem
 • H. Böhmová: Čtení grafů
 • S. Čeretková (SK): Slovné úlohy v didaktických testoch s možnosťou výberu odpovede
 • K. Čmejrková: Vizualizace zlomku na základní škole
 • D. Fialová: Představy o zlomcích
 • P. Frantová (SK): Niekolko poznámok k využitiu internetu vo vyučovaní matematiky
 • H. Kąkol (PL): Zintegrowane naczanie matematyk z elemetami informatyki
 • I. Krech (PL): Czekanie na serie sukcesów i porazek z wymiernym prawdopodobienstwem skucesu a zásada integracj
 • M. Kubínová: Projekt jako vzdělávací strategie
 • L. Kvasz (SK): Epistemologické aspekty dejín algebry
 • M. Major (PL): Rachunek prawdopodienstwa w zadaniach na egzaminach wstepnych na studia matematycne
 • B. Nawolska (PL): Paradoksalne wlanosci serii orlow i reszek jako szczegolny srodek matemaycznej aktywizaji
 • B. Olejníková a P. Dvořák: Výukový software
 • J. Petrová: Aspekty vyučování matematice v cizím jazyce
 • Š. Pěchoučková: Některé aspekty manipulace s předměty na 1. stupni
 • T. Ratusiński (PL): Rola jaka moze odegrac komputer na lekcji matematyki
 • M. Sajka (PL): Obraz pojecia funkcji. Proba precyzowania problemu badawzego
 • L. Šebánková: Pohledy na roli kontextu ve vyučování matematiky
 • P. Tlustý: Stochastické hry – příklad
 • J. Vacková a F. Roubíček: Vizualizace v geometrii aneb Stavíme dům
 • A. K. Żeromska (PL):Postawa ucznia wobec zadan matematycznych – fragment badan dydaktycznych
 
9. Summer School of Ph.D. Studies in Chocerady
    7.-10.6.2000
 
Přednášky a vystoupení:
 • L. Bartoncová: Everyday experience of 11-12 years old children and its reflection into mathematics
 • S. Bednářová (SK): The impact of real-lief experience on problem solving
 • H. Bohmová: Preconcept function and graphs
 • M. Ciosek (PL): On self-control
 • S. Domoradzki (PL): Didactic analysis of a mathematical textbook for the third grade
 • E. Gray (UK):
 • J. Hanušová: Les discussions pendant la classe de mathématiques comme un outil éducatif
 • M. Hejný
 • A. Kopáčková: Concept of a function
 • J. Kratochvílová: The structure of triads as non-standard environment for learners
 • M. Legutko (PL): Reflections on teaching mathematics
 • J. Petrová: Bilingualism and math learning
 • F. Roubíček: Visualisation in geometry
 • B. Rozek (PL): Postrzeganie struktury prosokatnej i ukošnejw szeregowo-kolumnowym ukladzie figur
 • A. Sierpinska (Kanada)
 • A. Simpson (UK)
 • E. Swoboda (PL): The problem of integration the formal knowledge of the pupil with the non-formal one (showed on the example of the similar figures)
 • J. Tocki (PL): Rola rysunku figur geometrycznych w nauczaniu
 • J. Višňovská (SK): The dalogical experiment and its analysis
 
8. Podzimní škola doktorandských studií v Choceradech
    14.-16.10.1999
 
Přednášky a vystoupení:
 • J. Mareš: Autoregulace učení
 • S. Štech: Pedagogická psychologie jako součást věd o výchově
 • S. Bednářová (SK): Ako sa krája chlieb
 • D. Fialová: K postupnému vytváření představ o zlomcích a uchopování pojmu zlomek dětmi ve věku 5-7 let
 • I. Hrbková: Příčiny chybných řešení přeurčených slovních úloh
 • I. Krech (PL): Serie sukcesów i porazek w pewnym uogólnieniu gry Penneya oraz zasada integracji w naucszaniu matematyki
 • P. Leischner: Testování prostorové představivosti středoškoláků
 • M. Major (PL): Bledy wynikajace z transferu wlasnosci klasycznych przestrzeni na dowolne przestrzenie probabilistyczne
 • B. Nawolska (PL): Nieprzechodniosc pewnych relacji w zbiorrze orlów i reszek jako stochastyczny paradoks
 • A. Plocki (PL): Wnioskowania przez symetrie, analogie i izomorfizmy w stochastyce
 • J. Příhonská: Bludiště, aplikace teorie grafů na základní škole
 • T. Ratusinski (PL): Funkcje i ich wlasnosci, komputer jako skuteczne narzedzie odkrywania
 • F. Roubíček: Vizualizace z pohledu sémantiky
 • H. Siwek (PL): Metodologia prac magisterskich z dydakyki matematyki nagrodzonych w Konkursie im. A.Z. Krygowskiej
 • S. Školiaková (PL): Objektivizácia hodnotenia učebných výsledkov žiakov v matematike
 • J. Žabka (SK): Mohutnosti číselných množin
 • A. Zeromska (PL): O pewnych tendencjach w szkolnym uczeniu rozwiazywania zadan matematycznych
 
7. Jarní škola doktorandských studií v Choceradech
    16.-18.4.1999
 
Přednášky a vystoupení:
 • L. Bartoncová: How pupils complete a problem and create a new one from the point of view of their life experience
 • S. Bednářová (SK): Through the children’s eyes
 • P. Dvořák, B. Černá: Games in mathematics
 • I. Horáček: Výuka podporovaná kalkulátory – nové didaktické přístupy
 • J. Kratochvílová: Pre-structural thinking processes involved in solving mathematical tasks
 • F. Roubíček: Visualisation and representation
 • L. Šebánková: Visualisation of mathematical problems
 • J. Višňovská (SK): Quantificators in the dialogical experiment
 
6. Podzimní škola doktorandských studií v Choceradech
    24.-27.9.1998
 
Přednášky a vystoupení:
 • J. Chvalina: Zobrazení a funkce z hlediska jejich diskrétní orbitální struktury
 • G. H. Littler (UK): Assessment in mathematics
 • A. Plocki (PL): Gry Waltera Penneya – argumentacje w nieskonczonych przestrzeniach probabilistycznych
 • I. Trenčanský (SK): Hladiny didaktického prostredia
 • M. Trch: Číselné obory integrity a diofantovské rovnice
 • S. Bednářová (SK): Matematika a realita alebo „Škoda, že dve z nich stratila“
 • R. Blažková: Poruchy učení v matematice z hlediska učitele matematiky
 • J. Brincková (SK): Rozvoj funkčného myslenia žiakov osemročných gymnázií
 • M. Ciosek (PL): Rola empirii w rozwiazywaniu problemów matematyczych
 • J. Kratochvílová, J. Novotná: Slovní úlohy s procesuálním/kontextuálním zadáním
 • J. I. Krech (PL): Liczby Fibonacciego w rachunku prawdopobienstwa
 • P. Krupka: Modelování procesu řešení úlohy
 • M. Major (PL): Organizacja faz: matematyzacji, dedukcji i interpretacji na przykladzie pewnego losowania
 • B. Nawolska (PL): Prawdopodobienstwo i nadzieja matematyczna w paradoksach zwiazanych z grami Penneya
 • B. Pawlik (PL): Postawy studentów 1. roku matematyki wobec zadan dotyczacych przeksztalcen geometrycznych
 • B. Rozek (PL): Postrzeganie szeregowo-kolumnowego ukladu figur przez dzieci w wieku od 6 do 9 lat
 • H. Siwek (PL): Czynnosciowe nauczanie matematyki
 • N. Stehlíková: Zúžená aritmetika – netradiční algebraická struktura A2, aneb co přinesly experimenty
 • L. Szymanska (PL): Matematyka w nauczaniu zintegrowanym
 • J. Višňovská (SK): Kognitívna analýza jedného dialogického výskumu
 • E. Weislová: Pojmová mapa a její využití
 • L. Zareba (PL): Z badan nad procesem uogólniania i stosowaniem symbolu literowego przez uczniow szkoly podstawowej
 • I. Závadová (SK): Výskum schopnosti argumentácie
 • A. Zeromska (PL): Rozumowanie polegajace na rozwazaniu przypadków szczególnych podczas rozwiazywania zadan matematycznych
 
5. Výjezdní doktorandský seminář v Choceradech
    20.-22.3.1998
 
Přednášky a vystoupení:
 • M. Barešová: Žákovy představy o pojmovém poznatku vzdálenost
 • S. Bednářová (SK): Nevedia počítat
 • A. Bílá: Introspekce jako nástroj DM a fenomenologická analýza
 • M. Hejný: Od procesu ke konceptu
 • I. Horáček, J. Horáčková: Pierre M. van Hiele „Structure and insight“
 • M. Kaslová: Tvorba žákovských úloh
 • M. Koman: Číselní blíženci
 • J. Kopka: Modulární aritmetika a ukázky jejího použití
 • J. Kratochvílová: Ukázka spojové operace na mřížových bodech
 • M. Kubínová: Funkce
 • F. Kuřina: Procesy a stavy, případ geometrie
 • P. Leischner: Prostorová představivost středoškoláků
 • G. H. Littler (UK): The National Numeracy Project
 • J. Perný: Výzkum prostorové představivosti
 • F. Roubíček: Komunikace s nevidomým žákem
 • M. Trch: Diofantovské rovnice a číselné obory integrity
 • J. Višňovská (SK): Analýza experimentu
 
4. Výjezdní doktorandský seminář v Choceradech
    7.-9.11.1997
 
Přednášky a vystoupení:
 • M. Ausbergerová: Práce s dyskalkulickými dětmi
 • J. Chvalina: Algebraický a geometrický přístup k hyperstrukturám
 • M. Hejný: Pojmotvorný proces
 • M. Kaslová: Interpretace zápisu
 • M. Koman: Teaching units
 • F. Kuřina: Didaktický konstruktivismus a praxe vyučování matematice
 • V. Sýkora: Mechanismus podobnosti
 • M. Trch, M. Barešová: Open-ended problems
 • M. Trch, E. Zapotilová: Gradované soubory úloh
 
3. Výjezdní doktorandský seminář v Choceradech
    7.-9.2.1997
 • Náplní semináře bylo vystoupení doktorandů zaměřená na jejich příspěvky na konference ERCME 97 (Poděbrady) a SEMT 97 (Praha).
 • Proběhl matematický seminář  P. Vopěnka: Calculus infinitesimalis.
 
2. Letní škola doktorandů v Římově
    24.-27.8.1996
 
Přednášky a vystoupení:
(Byl vydán sborník v anglickém jazyce.)
 • M. Barešová: A Non-standard problem
 • M. Barešová, L. Skalická: Assimilation and accommodation  in children’s conceptual constructing process
 • M. Barešová, L. Skalická: Static and dynamic atoms, relationship in solution of story problem
 • A. Bílá: The experimenter-child interaction from the experimenter’s point of view
 • I. Horáček, J. Litošová: A mathematical crossword
 • A. Hošpesová: Understanding of addition and subtraction
 • M. Koman: Introduction into the topology of oriented surfaces
 • J. Kopka: Problem posing and learning of mathematics
 • J. Kratochvílová: Case study in combinatorics
 • P. Krupka: The analysis of a student’s written solution
 • M. Kubínová, N. Stehlíková: Structures
 • J. Kučerová: Verbal answers of children to geometrical challenges
 • F. Kuřina: Didactic constructivism and the didactics of mathematics
 • G. H. Littler (UK): Children’s errors which help teachers to improve their teaching strategies
 • J. Novotná: Grasping of word problem assignment from the point of view of information processing
 • J. Perný: The diagnosis of a space imagination
 • L. Skalická: Mental organs in the number expression solving part of the cognitive structure
 • B. Smolková: A child’s perception of the basic shapes
 • V. Sýkora: Similarity at the elementary school
 • M. Trch, E. Zapotilová: A rolling cube
 • M. Trch: Fractions
 • E. Weislová: Application of constructivism in the didactics of mathematics
 
1. Pracovní seminář Skochovice
    27.-29.10.1995
 

 

 

 
Výborné výsledky studentů KMDM na soutěži SVOČ

Studenti KMDM opět výborně reprezentovali fakultu i katedru na Česko-slovenské přehlídce SVOČ v didaktice matematiky (více zde: http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1). Z celkového počtu 29 přihlášených prací ze všech pracovišť připravujících učitele matematiky v ČR i SR získali studenti KMDM 9 cen.

Matematické putování

Ve středu 17. května proběhl již sedmý ročník soutěže Matematické putování. Děti se protentokrát staly vyšetřovateli odporného zločinu: největší krádeže gumových medvídků všech dob. Řešením úloh žáci získávali důkazy proti pachatelům, které pak mohli "dopadnout". Na webu http://kmdm.pedf.cuni.cz/soutez/ si můžete prohlédnout fotografie ze soutěže, výsledkovou listinu i soubor soutěžních úloh. Letošního ročníku se zúčastnilo 30 čtyř až pětičlenných týmů.

Aktuální informace k zápisu do letního semestru 2016/17

V sekci Studentům jsou zveřejněny aktuální informace k zápisu.

Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat - pokračování

Předmět Vyučování matematice na 2. stupni založené na budování schémat, který probíhal v zimním semestru 2016/17, bude mít pokračování v předmětu Výzkum v didaktice matematiky. Pokud někdo předmět v zimním semestru nenavštěvoval, získá písemné materiály k prostudování. Předmět bude opět vyučovat sám prof. Hejný a je přednostně určen pro studenty NM..

Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu

Studentka KMDM Kateřina Pelcová získala Hlávkovu cenu za rok 2016 za svou diplomovou práci s názvem Charakteristika odlišných pojetí výuky matematiky na příkladu dvou učitelů gymnázia (vedoucí práce N. Vondrová).  Bližší informace zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15982.html

Gratulujeme!

Roční kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. ZŠ

Od března do prosince 2017proběhne dvousemestrální kurz Hejného metody vyučování matematice na 1. st. podrobnosti viz http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-276.html#180.

elektronické přihlášky www.pedf.cuni.cz/uprps v sekci "Průběžné vzdělávání". Dotazy posílejte na adresu: barbora.holubova@pedf.cuni.

 

 

Mezinárodní škola doktorandů z didaktiky matematiky YESS 8 (YERME Summar School)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky spolu s ERME (European Research in Mathematics Education) pořádala ve dnech 13. až 20.8.2016 na zámku v Poděbradech mezinárodní školu z didaktiky matematiky. Školy se zúčastnilo 64 doktorandů z 19 zemí světa, kterým se věnovalo 6 výzkumníků z pěti evropských zemí. Jedním z nich byla N. Vondrová, která vedla pracovní skupinu didaktiky matematiky základní školy. Akce byla účastníky hodnocena jako velmi úspěšná, a to i díky organizačnímu úsilí pěti doktorandů KMDM. Fotografie za akce jsou zde: https://goo.gl/photos/srbjgrmVkmJVTq9g8

Článek v i-forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15946.html

 

Studentky KMDM uspěly na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky 2016

Jedenáct přihlášených seminárních, bakalářských a diplomových prací z oblasti didaktiky matematiky získalo celkem 2 první ceny, 2 druhé ceny, 2 třetí ceny a 4 čestná uznání (viz http://kmdm.pedf.cuni.cz/Default.aspx?ClanekID=312&PorZobr=1&PolozkaID=-1), a to v konkurenci všech fakult připravujících učitele matematiky a učitele 1. stupně u nás a na Slovensku. KMDM získalo deset cen z celkově udělených 26. Gratulujeme všem úspěšným studentkám i jejich vedoucím.

SZZ NM pro studenty matematiky

Tyto partie uvedené v požadavcích v části matematika nebudou součástí SZZ: Shodnosti a podobnosti v prostoru.Kulová inverze. Kuželosečky, vlastnosti, popis. Důvodem je odlišný obsah kurzu Geometrie v různých letech. Tam, kde je příslušná látka součástí učebnic pro gymnázia, zůstává obsahem zkoušky v otázce týkající se středoškolské matematiky.

Cena pro knihu Kláry Kochové, doktorandky KMDM

Kniha Dítě s postižením zraku, jejíž jednou z autorek je Klára Kochová,  získala ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. Oběma autorkám gratulujeme!

KMDM, PedF UK v Praze, 2008