Učitel matematiky, ISSN 1210-9037
Aktualizováno dne 28.10.2014
Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vychází od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků (www.jcmf.cz, Žitná 25, Praha 1) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Časopis vychází od roku 1992 čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran.


Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele a učitelů z praxe.

Vedoucí redaktor
RNDr. Dag Hrubý,
Gymnázium A.K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko, tel.: 461 327 805
e-mail: hruby@gymjev.cz

Výkonný redaktor
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 61137 Brno
tel.: 549 493 858
e-mail: fuchs@math.muni.cz

Administrace
Miluše Hrubá
Gymnázium A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
tel.: 461 327 805/ kl. 20
e-mail: hruba@gymjev.cz

Redakční rada
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

RNDr. Dag Hrubý, Gymnázium A. K. Vitáka, Jevíčko

Mgr. Martina Kašparová , Ph.D., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

RNDr. Petra Konečná, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Mgr. Dalibor Kott, Gymnázium Slovanské náměstí, Brno

prof. RNDr. František Kuřina, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Litomyšl

RNDr. Lukáš Müller, Ph. D., Gymnázium Jevíčko

Mgr. David Nocar, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph. D., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Mgr. Miroslav Staněk, SOŠ a SOU André Citröena Boskovice

doc. RNDr. Naďa Vondrová (Stehlíková), Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word a TEX. Příspěvky se zasílají k posouzení prostřednictvím redakčního systému na adrese http://ojs.pedf.cuni.cz/index.php/ucitel. V případě problémů s tímto redakčním systémem pište na nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží jeden výtisk časopisu.

Formální úprava článku

Používejte jen standardní typ písma a vyznačte požadavky na kurzívu a tučný tisk.

Nepoužívejte v nadpisech všechna velká písmena.

Text strukturujte do nečíslovaných nadpisů nejvíce druhé úrovně.

Odkazy na literaturu formátujte podle přiloženého vzoru.

Na literaturu v textu se odkazujte pomocí jména a roku. Např. (Novák, 2005).

Všechny obrázky přiložte jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff) v rozlišení nejméně 300 dpi a v černobílé variantě. Pokud máte v příspěvku grafy např. vytvořené v programu Excel, přiložte k příspěvku i editovatelný zdroj grafu. Grafy dodejte v černobílé variantě.  

K textu původního odborného článku připojte název příspěvku v anglickém jazyce a stručný abstrakt (nejméně však 4 řádky)  v českém a anglickém jazyce (anglické překlady může dodat redakce).

Na konci článku uveďte jméno bez titulů, pracoviště a adresu pracoviště.

Příspěvek ukončete prohlášením: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. (Případně podejte vysvětlení, proč tomu tak je.)

 


Recenze textů

Příslušný redaktor potvrdí přijetí příspěvku a zašle jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni.

Původní odborné články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem.

Zde je formulář pro recenzenty


Další informace

Časopis je anotován pro databázi MathEduc (bývalé MathDi).  

 


Ukázkové číslo časopisu ke stažení (číslo 1, říjen 2006)

 Seznam vyšlých článků podle ročníků

4 5 6 7 8   9   10 11 12 13
14 15 16 17 18  19  20      


Článek V. Dlaba Důkladné porozumění pojmu ekvivalence a následné diskusní články.

 

 

 
Přidán sborník z konference Dva dny s DM 2014

Do sekce Ke stažení přidán sborník z konference Dva dny s didaktikou matematiky 2014.

The Twentythird ICMI Study: Primary Mathematics Study on Whole Numbers

Byla zahájena ICMI Study 23 věnovaná matematice v předškolním věku a na 1. stupni. Podrobnosti lze najít zde.

Manipulativní činnosti

rozvíjející matematickou gramotnost oznámení

Akce CŽV

Přidána stránka s rozcestníkem na akce CŽV pro učitele matematiky a prvního stupně.

SUMA JČMF 2011