Informace pro doktorandy

Doktorský studijní program Didaktika matematiky, který je na PedF UK akreditován od roku 1991, je zaměřen na přípravu vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro vědecký výzkum v didaktice matematiky a analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky matematiky včetně univerzit připravujících učitele. Má za cíl připravit kvalifikované vědecké pracovníky se zaměřením na studium problémů spojených s matematickým vzděláváním na základní a střední škole a s přípravou učitelů matematiky. Absolventi mohou pracovat na fakultách připravujících učitele matematiky, jejichž výuku didaktiky matematiky a příbuzných předmětů by měli vést právě odborníci v této vědní oblasti. Na druhé straně je nutno hledat cesty zkvalitnění výuky matematiky, ať už formou psaní učebních textů, které by měly být výzkumně podloženy, či přímo výukou na školách. Tam mohou absolventi doktorského studia Didaktika matematiky vytvořit odborné prostředí, které se stane inspirujícím pro další učitele matematiky, povede k širší spolupráci mezi učiteli a přispěje ke kultivaci matematického vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia ve studijní programu Didaktika matematiky je připraven řešit teoretické i aplikační otázky matematického vzdělávání populace a provádět vědeckou i pedagogickou činnost v této oblasti. Přispívá ke zkvalitňování matematického vzdělávání žáků i k profesionalitě učitelů formou přípravy a ověřování učebních textů, realizací pedagogického výzkumu a dalšího vzdělávání učitelů či vlastní výukou matematiky. Může působit na vysokých školách, ve vědeckých ústavech i jako vysoce kvalifikovaný učitel-prostředník mezi výzkumem a praxí. Dokáže: rozpoznat aktuální nosná témata studijního programu; navrhovat, realizovat a vyhodnotit výzkum přinášející původní výsledky; soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a kriticky ji posuzovat; publikovat výsledky své práce v recenzovaných časopisech, na konferencích domácích i zahraničních, v učebnicích, případně v monografiích.

Absolvent doktorského studia programu Didaktika matematiky najde uplatnění:
– na vysokých školách (eventuálně ve výzkumných ústavech Akademie věd i dalších) jako pedagogický a výzkumný pracovník s ambicí dalšího vědeckého růstu (směrem k habilitaci),
– na základních a středních školách, v pedagogických centrech apod. jako učitel-výzkumník („teacher-researcher“)* a jako pracovník, u něhož se předpokládá, že bude prostředníkem mezi výzkumem a praxí,
– v managementu různých vzdělávacích institucí či v odborné poradenské sféře.
*V případě předchozího učitelského vzdělání. Studijní program Didaktika matematiky nenahrazuje pregraduální učitelské vzdělání.

Vstupní požadavky na uchazeče

Od uchazeče o doktorské studium v programu Didaktika matematiky se očekává, že– projevuje zájem a prokazatelné aktivity v oblasti didaktiky matematiky (např. vystoupení na odborném semináři nebo na konferenci pro učitele, odborné publikace apod.), – orientuje se v některých odborných časopisech a monografiích vztahujících se k didaktice matematiky, – je schopen číst s porozuměním odbornou literaturu z didaktiky matematiky nebo psychodidaktiky v některém světovém jazyce, – má představu o problematice, které se chce ve svém doktorském studiu věnovat, a je schopen ji konkretizovat v podobě rámcové osnovy.
Přijímací řízení je vedeno formou odborné rozpravy, která se týká:
– tematiky předpokládaného studia; k této části rozpravy předkládá uchazeč předem písemný podklad v rozsahu do 10 stran a očekává se, že tento projekt bude obsahovat vlastní myšlenky i seznam výchozí literatury,
– prostudované didaktické a matematické literatury,
– dosavadních pedagogických zkušeností uchazeče.

Doporučuje se, aby uchazeč před vlastní přijímací zkouškou kontaktoval předsedkyni oborové rady a zkonzultoval své představy o práci i případném školiteli.

Předpisy k doktorskému studiu jsou na stránkách Vědeckého oddělení (např. náležitosti disertační práce, žádost o zahraniční pracovní cestu pro doktorandy, náležitosti individuálního studijního plánu; důležité je opatření č. 3 z roku 2013).

Studijní povinnosti
Studijní plán s kódy předmětů pro studenty od roku 2020 je zde: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OD1MA20&graficky=0&fak=11410

Modul A) Povinné předměty s výstupem zkoušky:
1. Matematika* – doporučený ročník první,
2. Didaktika matematiky 2* – doporučený ročník druhý,
3. Pedagogika a psychologie* – doporučený ročník druhý. (Studenti, kteří vstoupili do studia před školním rokem 2019/2020 plní jeden kurz z pedagogiky a jeden z psychologie.)
4. Cizí jazyk – doporučený ročník první.
*Student si vybírá zaměření předmětu podle povahy své disertační práce z nabídky katedry a fakulty.
Modul B) Studijní povinnost:
Didaktika matematiky 1 s metodologií – doporučený ročník první. Cílem je získání dovedností v oblasti didakticko-matematického výzkumu, konkrétně student postupně dotváří metodologii vlastního výzkumu a zpracovává základ teoretické části práce na základě rešerše relevantní výzkumné literatury.
Modul C) Disertační práce:
Student průběžně pracuje na své disertační práci, tedy koncipuje, realizuje a vyhodnocuje vlastní výzkum. Celý proces průběžně zpracovává písemnou formou a konzultuje se svým školitelem. Formální požadavky na disertační práci najdete na webu Vědeckého oddělení stejně jako příslušné formuláře přihlášky k obhajobě. Ještě před odevzdáním disertační práce je nutné poslat N. Vondrové seznam publikační činnosti doktoranda (formátovaný podle vzoru zde) a seznam jeho přednášek a seminářů na konferencích a dalších odborných akcích. Po odevzdání disertační práce pošle doktorand její pdf verzi také N. Vondrové (nada.vondrova@pedf.cuni.cz). Ta buda následně rozeslána členům komise, jejíž složení schvaluje OR.

Požadavky na tvůrčí a další činnost

Účast na konferencích. Během celého svého studia se student aktivně účastní vědeckých konferencí u nás i v zahraničí i konferencí určených pro učitele, a to nejméně jednou za školní rok. Je vyžadována aktivní účast na min. třech odborných konferencích v českém či slovenském jazyce a min. jedné vědecké konferenci v anglickém či německém jazyce.
Účast na jiných odborných akcích. Během celého svého studia se student: účastní akcí pořádaných KMDM pro učitele i výzkumníky a podílí se na jejich organizacích; účastní vědeckého semináře KMDM nebo (po schválení oborovou radou) odpovídajícího semináře organizovaného jiným pracovištěm; aktivně účastní výjezdních Doktorandských škol z didaktiky matematiky.
Publikace: Student průběžně publikuje výsledky své práce ve vědeckých časopisech (min. jedna publikace) a sbornících z vědeckých konferencí (min. jedna publikace) i v časopisech pro učitele a sbornících z akcí pro učitele (min. dvě publikace). Min. dvě publikace musí být napsány ve světovém jazyce.
Mezinárodní spolupráce: Student absolvuje část studia v souhrnné délce jednoho měsíce na zahraniční instituci (např. v rámci programu Erasmus), nebo se bude přímo účastnit jiné formy mezinárodní spolupráce s prokazatelným výsledkem (např. publikace, organizace mezinárodního workshopu apod.).
OR doporučuje, aby každý doktorand, pokud to bude možné, realizoval část svého studia v zahraničí. KMDM má poměrně bohatou spolupráci s mnoha zahraničními pracovišti. To znamená, že doktorandi mohou požádat o pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus pro studenty. Minimální doba pobytu je 3 měsíce a pobyt je možné prodloužit i na jeden rok. Na zahraničním pracovišti je vždy určen pracovník, který spolu s doktorandem připravuje náplň jeho pobytu. Aktuální seznam pracovišť, na které je výjezd možný, najdete na fakultních stránkách zahraničního oddělení, část Erasmus. Jde vždy o pracoviště přiřazené ke KMDM. Bližší informace podá katedrální koordinátorka Erasmu, doc. Jirotková (darina.jirotkova@pedf.cuni.cz), která také může doporučit vhodné zahraniční pracoviště. KMDM vyhlašuje každoročně (většinou na jaře) konkurz na pobyt v zahraničí v následujícím školním roce.
Podíl na výuce. Během celého svého studia se student podílí na výuce zajišťované KMDM podle pokynů školitele a vedoucího pracoviště.
Návrh projektu. Student je povinen předložit během studia alespoň jednu žádost o vědecký grant buď sám (např. v rámci GAUK) nebo ve spolupráci (např. GAČR). O zaslání žádosti do vědecké soutěže rozhoduje školitel.
Další podmínky. Nemá-li student učitelské vzdělání, může školitel ve spolupráci s oborovou radou vyžadovat doplnění přílušných pedagogických či psychologických kurzů. Nemá-li student odpovídající pedagogickou praxi, jsou mu stanoveny individuální podmínky pro její doplnění v průběhu studia.
Student se dále podílí na odborné, zejm. vědecko-výzkumné činnosti KMDM (pod garancí vedoucí katedry a školitele).
Doktorand si dále eviduje aktivní činnost se žáky (např. při organizování matematických soutěží, kroužků apod.), autorství úloh pro MO, spolupráci při psaní učebnic nebo jiných didaktických textů, účast na dalším vzdělávání učitelů, lektorství v tomto vzdělávání apod. Tyto aktivity vykazuje v rámci každoročních hodnocení organizovaných oddělením vědy.

Státní doktorská zkouška
Státní doktorská zkouška se dělí na následující tematické okruhy: matematika, didaktika matematiky, pedagogika a/nebo psychologie (studenti, kteří nastoupili před školním rokem 2019/20 plní zkoušku z pedagogiky a psychologie). Konkrétní zaměření a studijní literaturu stanovuje příslušný zkoušející ve vazbě na zaměření disertační práce studenta. Přihlášku lze stáhnout na webu oddělení vědy. Přihlášku vyplní doktorand ve spolupráci se svým školitelem a odevzdává předsedkyni OR (nejméně tři měsíce před plánovaným konáním). Ta zorganizuje termín zkoušky a s OR projedná složení komise. Minimálně 14 dní před konáním zkoušky je nutné poslat N. Vondrové: (a) výsledné práce z předmětu Didaktika matematiky 1 – konkrétně popis svého výzkumu z hlediska metodologie (max. 5 stran) a rešerši, (b) seznam pěti až deseti titulů z oblasti didaktiky matematiky, matematiky, pedagogiky a psychologie, které doktorand prostudoval a přitom nejsou v bezprostředním vztahu k tématu práce (viz také seznam literatury níže). Tyto materiály budou poskytnuty členům komise.

Odpovědi na často kladené otázky
 1. Informace o předmětech doktorského studia jsou v SIS nebo na webu Vědeckého oddělení. Informace o doktorském studiu na UK najdete zde: https://phd.cuni.cz/PHD-16.html.Zde https://phd.cuni.cz/PHD-1.html najdete platformu pro studenty doktorského studia z UK (tam např. i možnosti mobilit, různých vzdělávacích kurzů pro doktorandy aj.).
 2. Předmět DM1 nemusí předcházet předmětu DM2.
 3. DM2 se vyhlašuje ad hoc, podle možností katedry. Konzultujte s předsedkyní Oborové rady.
 4. Na zkoušce z psychologie a pedagogiky se lze dohodnout i individuálně s přednášejícími (viz seznam dole, student si také může vybrat z oficiální nabídky fakulty – viz web Vědeckého oddělení, Kurzy a semináře, obor Pedagogická psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika). Vedoucí individuálního kurzu podléhá schválení oborovou radu (kontaktujte předsedkyni OR).
 5. Na zkoušce z matematiky se dohodněte individuálně s garantem prof. Kvaszem – kurz povede buď on, nebo doporučí vhodného přednášejícího.
 6. Zkoušku z cizího jazyka zajišťuje kabinet cizích jazyků. Viz web Vědeckého oddělení.
 7. Veškeré tiskopisy odevzdávané na oddělení vědy (např. zkušební zprávy, ISP apod.) odevzdávejte sekretářce KMDM, která je na oddělení vědy odnese.
 8. OR doporučuje, aby úvazek prezenčního studenta doktorského studia nepřevýšil 50 %. V opačném případě by měl nastoupit či přestoupit do kombinovaného studia.
 9. Oborová rada připravila seznam literatury, kterou považuje pro doktorské studium v DM za zásadní (plus kapitola o didaktice matematiky v knize, která je ke stažení zde: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549). Dokument obsahuje také informace o zdrojích, které je možno využít při zpracování disertační práce, včetně přehledu databází světových časopisů. Nově přibyla užitečká knihu Compendium for early career researchers in mathematics education.
 10. Výsledky splnění předmětů zapisuje vedoucí předmětu do SIS. Pokud to není možné (v SIS není otevřený kurz a daný předmět plní student jako individuální), kontaktujte doc. Vondrovou hned po začátku plnění předmětu. Ta vás zapíše a následně zapíše i splnění předmětu. Problém může nastat v okamžiku, kdy student plní nějaký předmět, který nabízí fakulta jako hromadný. Tam výsledky zapisuje jejich vyučující, ale SIS to ve vašem plánu „neví“ a píše, že jste nesplnili. Pak je nutné přes SIS požádat o změnu předmětu. Žádost dorazí k předsedkyni OR, ta ji schválí a tím pádem budete mít ve svém plánu správné číslo a objeví se vám tam také správný výsledek.
 11. Kde hledat elektronické zdroje pro disertaci: Doporučujeme kontrolovat web knihovny PedF, kde se ukazují aktuální informace o přístupech k odborné literatuře. Přes web knihovny se dostanete na Elektronické informační zdroje (z fakultního počítače není nutné se přihlašovat, z domácího počítače se můžete přihlásit pomocí Portálu E-Proxy svým číslem průkazu doktoranda nebo zaměstnance a hesla, které jste dostali při získání tohoto průkazu). Až se dostanete na portál elektronických zdrojů, objeví se vám různé databáze. Pro oblast didaktiky matematiky doporučujeme Kluwer (čili Springer), Current Content, Proquest, Science Direct, Web of Knowledge. Ve většině případů budete moci stahovat pdf verze celých příspěvků či dokonce knih (v případě Kluwer e-books!). Univerzita předplácí elektronickou verzi řady časopisů. Jejich skladba se stále mění, proto je dobré uvedené stránky čas od času prozkoumat. Alternativně můžete vyhledávat zdroje přes univerzální vyhledávač www.ukaz.cuni.cz – pokud tam něco nenajdete, zkuste to ještě přímo přes ty databáze (viz výše), ne vše se přes Ukaz skutečně ukáže.
 12. Seznam okopírovaných článků, knih a sborníků k dispozici v tzv. Zlatém fondu KMDM (seznam k dispozici na KMDM). Zde je seznam nejdůležitějších časopisů v našem oboru (v AJ).

Možné kurzy z pedagogiky a psychologie
Možní přednášející z PedF: PhDr. David Greger, Ph.D., doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc., PhDr. Martin Chvál, Ph.D., PhDr. Miroslav Klusák, CSc., doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

Student si vybírá zaměření kurzu podle aktuální nabídky oborové rady a fakulty. Téma předmětu bude základem pro tematický okruh Pedagogika a/nebo psychologie při státní doktorské zkoušce. Cílem předmětu je získat hlubší znalosti v některém z pedagogických a psychologických témat ve vazbě na téma disertační práce.
Uvádíme některá témata.
A. Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu
B. Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu ve vzdělávání
C. Motivace a autoregulace žáků
D. Úvodní teoreticko-metodologický kurz pedagogiky
E. Sociologie vzdělávání
F. Věcné učení – kognitivní vývoj v piagetovské a postpiagetovské tradici
G. Psychologie genderu
H. Nadání, inteligence a tvořivost

Velmi užitečné webináře pro začínající výzkumníky v DM

Webinář na téma akčního výzkumu a design-based research v oborových didaktikách, který vedl R. Švaříček 31. 3. 2022: video zde

Webinář na téma případových studií a důležitosti výběru vhodné teorie, který vedl D. Dvořák dne 28. 6. 2022:

Webinář K. Starého "Začínáme s MAXQDA":

Webinář K. Starého "MAXQDA pro mírně pokročilé":

Program MAXQDA má stejné využití jako Atlas.ti, tedy webinář může být přínosný i pro ty, kteří chtějí pracovat v Atlas.ti.

Pro každého, kdo zpracovává rešerši, je velmi užitečný článek J. Mareše o tom, jak zpracovat přehledovou studii v časopise Pedagogická orientace.

Pokud byste chtěli publikovat v zahraničí, pak všeobecně přijímaný způsob, jak dělat systematické review, je tzv. PRISMA. Když si otevřete stránku http://www.prisma-statement.org/, najdete tam např.: http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/Checklist - Checklist (to je vlastně návod, jak provést review i napsat přehledový článek), http://www.prisma-statement.org/PRISMAStatement/FlowDiagram - Flow diagram (tam jsou pěkné přehledné diagramy, které vám umožní ukázat, jak jste se dobrali těch článků, které v přehledové studii zpracujete, musí se tam přesně vysvětlit, jaká klíčová slova přinesla jaký počet článků, jak jste to pak upravovali atd.) Zdej je pak podrobnější popis, jak to funguje: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71

Arthur Bakker "Writing Journal Article": https://www.youtube.com/watch?v=-t2XmP_O6CA

Mario Sanchez Aguilar "Literature Reviews in Mathematics Education Research": https://www.youtube.com/watch?v=aHvRzqc5qWA&t=1798s

Angelika Bikner-Ahsbahs "The Role of Theory in a Research Framework": https://www.youtube.com/watch?v=-QkDDe4SbR8

Uffe T. Jankvist "On mathematics education research journals": https://www.youtube.com/watch?v=7Qx_ImFKrRs&t=2693s

Tamsin Meaney "So you´ve got reviewers´ comments, what do you do now?": https://www.youtube.com/watch?v=5pRQet8aa9A

Anna BaccagliniFrank "Navigating the treacherous waters of interdisciplinary research: crossing boundaries between mathematics education and psychology:" https://www.youtube.com/watch?v=2zpC7d8dxEw

Anna Sfard: Learning about human learning: https://www.youtube.com/watch?v=f66_DG-ZqOo

Ola Helenius "Writing reviews: How to approach it and how can it help you to write better papers": https://www.youtube.com/watch?v=xl5siu-bF0E

Pöhler-Friedrich "Conceptual and lexical learning trajectories and learning parthways for percentages": https://www.youtube.com/watch?v=J1Ec6-HTcvw

Ulrika Ryan "Mathematics classroom talk in a migrating world - synthesizing epistemological aspects": https://www.youtube.com/watch?v=x17CbexdiFQ

Kirstin Erath, "Explaining as mathematical discursive practices - analysis of whole-class discussions in differect micro-cultures": https://www.youtube.com/watch?v=LU0GuiojIaQ

Giulia Bini, "Challenge accepted: The journey of mathematical memes from social media to the mathematics classroom": https://www.youtube.com/watch?v=wc-524xO8B4

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení