Zimní semestr 2014/2015

PROGRAM ZIMNÍHO SEMESTRU 2014/2015

16.10.2014

Žákovská chyba v matematice
Derek Pilous (Pedagogická fakulta UK v Praze)

Každý učitel matematiky má bohaté zkušenosti s chybami žáků, přesto pochopení i využití tohoto jevu zůstává zpravidla na intuitivní úrovni. Příspěvek bude věnován třem základním aspektům chyby: teoretickému vymezení (zvláště demonstraci rozdílu mezi žákovskou chybou v matematice a matematickou chybou učiněnou žákem), chybám v učení a příčinám jejich vzniku (z kognitivistického hlediska) a chápání, hodnocení a využití chyby učiteli ve výuce.

30.10.2014

Using Technology in the mathematics classroom
Sara Hershkovitz (The Center for Educational Technology & „Shaanan“ Academic Religious Teachers‘ College, Israel)

In recent years, different countries have published national strategic plans for integrating technology into the education system (Anderson, 2010; ATCS, 2010; Bellanca & Brandt, 2010; Christensen & Horn, 2008;). these plans include development of technological environments that support teaching, learning, and assessment at all levels of education. The integration of digital technology into the mathematics classroom is an ongoing process (Labbord & Straber, 2010, p. 122) which follows this national tendency in different countries. It seems that the process of integrating new technologies into everyday practice is inevitable. The integration of technology into the mathematics classroom reveals new possibilities as well as new pedagogical opportunities (Pierce & Stacey ,2010) that we have to take into account while designing mathematics lessons. In the lecture I’ll present examples and possibilities from ICT environment for teaching mathematics as well as for promoting teachers‘ professional development.

13.11.2014

Rozšiřme prostor pro zapojení žáků do diskusí při výuce matematiky
Alena Hošpesová, Jarmila Novotná (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Pedagogická fakulta UK v Praze)

V semináři se zaměříme na různé formy a role „hlasu“ učitele a žáků při matematických činnostech. Vyjdeme z pojmu a-didaktické situace (Brousseau, 1997) a budeme sledovat, kdo situaci iniciuje a jak se do ní aktéři zapojují. Při analýze situací budeme srovnávat role učitele a žáků a zaměříme se na vysvětlení jejich vzájemného ovlivňování. V příspěvku se budeme věnovat výuce lineárních rovnic a jejich soustav a složkám algebraického myšlení, které se při ní uplatňují: (a) schopnosti porozumět rovnosti a rovnicím a využívat je v prostředí řešení slovních úloh; (b) schopnosti myslet v symbolickém jazyce a porozumět algebře jako zobecněné aritmetice a chápat ji jako práci s matematickými strukturami. Sběr dat proběhl podle metodologie Learners perspective study (LPS), která bude v semináři představena. Výsledky byly publikovány jednak na konferencích (např. PME), jednak v knihách Student Voice in Mathematics Classrooms around the World a Algebra Teaching around the World vydaných nakladatelstvím Sense v roce 2013 a 2014.

27.11.2014

Movement and geometry
Ewa Swoboda(University of Rszeszow, Poland)

As it is stated in widely known Piaget’s theories describing the process of creating of arithmetical concepts (Piaget, 1972, Aebli, 1982), the foundation of mathematical reasoning is the interiorization of the actions, leading to its encapsulation into a mathematical concept. However, some theories question the action’s priority for each type of mathematical cognition. Those convictions are mainly placed in relation to the geometrical cognition. It is believed that the development of geometrical concepts is different from that of the arithmetical ones (Gray et al., 1999, Tall 2001). Despite of those objections, for acting in a geometrical world it is crucial to possess the ability of leading a reasoning which is based on the dynamic concepts’ representations. In my presentation I will discuss some of the research results related to an intuitional understanding of rigid physical movements, by 10-years old students. I will look for a connection between those intuition and concept of isometries.

11.12.2014

Dynamické modely a jejich role v poznávacím procesu
Antonín Jančařík (Pedagogická fakulta UK v Praze)

V poznávacím procesu hraje významnou roli proces zobecnění, v rámci kterého je žák schopen nahlédnout společných vlastní jednotlivých, do té doby v jeho mysli izolovaných, modelů. Tento proces dává vznik modelu generickému a zahajuje proces krystalizace, která umožňuje aplikovat poznatky v novém kontextu. V rámci přednášky budou ukázány možnosti, kterými mohou dynamické počítačové procesy k tomuto procesu přispět.

V rámci prezentace budou použity ukázky využití programu GeoGebra a jak práce s tímto programem může urychlit poznávací proces i vnímání jednotlivých matematických objektů.

8.1.2015

Kritická místa matematiky základní školy očima učitelů
Naďa Vondrová (Pedagogická fakulta UK v Praze)

V přednášce budou shrnuty některé výsledky, které vyplynuly z výzkumu v rámci projektu GAČR řešeného na KMDM ve spolupráci s katedrou psychologie, a to jednak z klinických rozhovorů s učiteli z praxe a jednak z rozsáhlejšího dotazníkového šetření u učitelů matematiky na druhém stupni ZŠ a osmiletých gymnáziích. Učitelé za kritická místa matematiky označili zejména oblast desetinných čísel, zlomků a záporných čísel, dále algebraických výrazů, konstrukčních úloh a výpočtů v geometrii. Bude uvedeno, co je podle učitelů podstatou obtíží, které žáci v těchto oblastech mají, a jak je didakticky zvládají. Dotazníkové šetření do jisté míry potvrdilo poznatky získané klinickými rozhovory. Vše bude dále dáno do souvislosti s výsledky výzkumů, zejména zahraničních, v této oblasti.

Zdroj: Rendl, M., Vondrová, N. a kol. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: PedF UK, 2013, 358 s.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení